Borba protiv falsifikovanja novca

Centralna banka Kosova, u koordinaciji sa Policijom Kosova, Agencijom za sudsku medicinu, Carinom Kosova, Poreskom upravom, finansijsko-obaveštajnom jedinicom, Tržišnom inspekcijom i Obaveštajnom agencijom Kosova, prepoznajući značaj snabdjevanja gotovinom za privredu zemlje, sigurnost i pouzdanost novca i platnog sistema, obavezala se da će intenzivirati relevantne institucionalne akcije u borbi protiv falsifikovanja novca.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj situaciji u vezi sa fenomenom falsifikovanog novca koji cirkuliše u Republici Kosovo, dok su razmjenjene informacije o izvorima i porijeklu falsifikovanih kovanica i valuta koje se nalaze na tržištu.

Na osnovu ovih razgovora, strane su usaglasile akcioni plan, koji predviđa preduzimanje preventivnih i regulatornih radnji od strane institucija prema oblastima odgovornosti koje se odnose na korišćenje valuta i povećanje finansijske zaštite.

U realizaciji ovog plana predviđena je revizija naknade za deponovanje kovanica u bankama od strane Centralne banke, unapređenje međuinstitucionalne saradnje i finansijskog sektora, kao i promocija korišćenja elektronskih metoda plaćanja, kao dio finansijskih edukativnih kampanja.

Preporučuje se da se preduzeća snabdjevaju samo od strane banaka gotovinom koju snabdeva CBK, dok primljena sredstva podležu verifikaciji prije nego što se vrate u promet.

Takođe, sa posebnim akcentom, građani se upućuju da izbjegavaju upotrebu gotovine (posebno kovanice od 2 eura) i da prilikom plaćanja što više koriste bankovne kartice.

Od banaka i drugih finansijskih institucija takođe su potrebne konkretne akcije kako bi se podigli interni kapaciteti za rješavanje ovog fenomena i što efikasnija komunikacija sa nadležnim organima.

Strane su se složile da intenziviraju aktivnosti sprovođenja zakona, pojačaju kontrole i inspekcijske aktivnosti unutar i na granici, kao i da zakonito i efikasno sprovode takve nezakonite aktivnosti, kažnjive prema zakonu na snazi.

Na kraju sastanka, dogovoreno je da će se kroz međuinstitucionalnu radnu grupu koordinirati aktivnosti prema relevantnom delokrugu institucija, preporučiti zakonske izmjene i kontinuirano pratiti sprovođenje ovog plana.