104 žalbe Ombudsmanu

Demokratski savez Kosova pozdravio je akciju ombudsmana Naima Qalala za upućivanje Zakona o platama u javnom sektoru Ustavnom sudu. Iz LDK očekuju da Ustani sud poništi zakon koji je stupio na snagu u februaru ove godine.

Ombudsman je primio 104 žalbe različitih subjekata javnog sektora povodom Zakona o platama i stoga ga je u petak uputio Ustavnom sudu, zahtjev za ocjenu njegove usaglašenosti sa Ustavom. Navedeno je da su se pristigle žalbe uglavnom odnosile na smanjenje koeficijenata, dakle na smanjenje plata, ukidanje naknada ili neadekvatan i nejednak tretman između pozicija definisanih zakonom.

Član predsjedništva Demokratskog saveza Kosova Xhafer Tahiri rekao je da Vlada Kosova ne samo da nije povećala plate u javnom sektoru, već je Zakonom o platama učinila veliku nepravdu prema radnicima ovog sektora.

Prema riječima Tahirija, Kancelarija ombudsmana je pronašla dovoljno elemenata koji pokazuju da Zakonom o platama narušava ljudska prava.

Zakonom o platama, vrijednost koeficijenta u javnom sektoru određena je na 105 eura, što je izazvalo brojne reakcije, uprkos tvrdnjama državnih službenika da je došlo do povećanja.