Deklaracija EU

U Deklaraciji koja je usvojena danas na samitu EU i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja navodi se da EU ponovo potvrđuje svoju podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana članstvu u EU.

U deklaraciji, objavljenoj na sajtu Evropske komisije, navodi se i da EU ponovo potvrđuje svoju posvećenost procesu proširenja, a partneri sa Zapadnog Balkana ponovo naglašavaju svoju posvećenost evropskim vrijednostima i principima, kao i za sprovođenje nužnih reformi.

Tekst deklaracije glasi:
Deklaracija iz Brda, 6. oktobar 2021. godine


Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, uz konsultacije sa liderima Zapadnog Balkana, i u prisustvu regionalnih i međunarodnih zainteresovanih strana, danas zaključujemo sljedeće:

1. EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi koja je u našem međusobnom strateškom interesu i ostaje strateški izbor koji delimo. EU ponovo potvrđuje svoju posvećenost procesu proširenja i svojim odlukama koje je donela imajući to u vidu, na osnovu vjerodostojnih reformi partnera, korektnih i rigoroznih uslovljavanja i principa sopstvenih zasluga. Dodatno ćemo intenzivisati naš zajednički angažman da bismo napredovali u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj transformaciji regiona, istovremeno priznajući napredak koji je postigao Zapadni Balkan. Takođe podsjećamo kako je važno da EU može da održi i produbi sopstveni razvoj i da istovremeno obezbjedi svoj kapacitet za integraciju novih članica.

2. Partneri sa Zapadnog Balkana ponovo naglašavaju svoju posvećenost evropskim vrijednostima i principima, kao i za sprovođenje nužnih reformi u interesu svojih građana. EU pozdravlja činjenicu da su partneri sa Zapadnog Balkana ponovo istakli posvećenost primatu demokratije, osnovnim pravima i vrijednostima i vladavini prava, kao i stalnim naporima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, podršci dobrom upravljanju, ljudskim pravima, rodnoj jednakosti i pravima osoba koje pripadaju manjinama. Kredibilitet te posvećenosti ovisi o smislenom sprovođenju potrebnih reformi i o solidnim rezultatima na bazi jasne i dosledne javne komunikacije. Osnaženo civilno društvo i nezavisni i pluralistički mediji su ključne komponente bilo kojeg demokratskog sistema i mi pozdravljamo i podržavamo ulogu koju oni igraju na Zapadnom Balkanu.

3. EU je uvjerljivo najbliži partner regiona, njegov glavni investitor i vodeći donator. Do sada nezabilježeni razmjer i raspon te podrške mora da bude potpuno prepoznat i prenet od strane partnera u njihovim javnim debatama i komunikaciji.

4. Podrška EU i dalje će biti vezana sa konkretnim napredovanjem ka vladavini prava i socio-ekonomskim reformama, kao i sa opredjeljenosti od strane partnera za evropske vrijednosti, pravila i standarde.

5. EU potpuno podržava potvrđenu posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana inkluzivnoj regionalnoj saradnji i jačanju dobrosusedskih odnosa uključujući i sa državama članicama EU. Sprovođenje bilateralnih sporazuma u dobroj vjeri i sa konkretnim rezultatima ostaje važno, uključujući Prespanski sporazum sa Grčkom i Sporazum o dobrosusedskim odnosima sa Bugarskom. Potrebni su dodatni odlučni napori za podsticanje pomirenja i regionalne stabilnosti, kao za pronalaženje i sprovođenje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rešenja za bilateralne sporove i pitanja partnera koja imaju korijenje u nasljeđu prošlosti, kao i preostale slučajeve nestalih lica i pitanja ratnih zločina, u skladu sa međunarodnim pravom i utvrđenim principima, uključujući i Sporazumom o pitanjima sukcesije.

6. U potpunost podržavamo napore Specijanlog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i od obe stranke očekujemo konkretan napredak ka punoj normalizaciji njihovih odnosa, što je od ključnog značaja za stabilnost i razvoj cijelog regiona i da im se omogući da nastave dalje na svojim evropskim putevima.

Kovid-19


7. Kriza uzrokovana bolesti kovid-19 i dalje teško pogađa naša društva i ekonomije. Ta kriza ističe nužnost i prednosti našeg bliskog i efikasnog partnerstva. EU je zajedno sa svojim državama članicama stajala uz Zapadni Balkan tokom cijele pandemije, sa dosada neviđenih ukupno 3,3 milijarde eura za zdravstvenu i socio-ekonomsku podršku regionu. Partneri sa Zapadnog Balkana su usko uključeni u inicijativama EU, naročito u Odboru za zdravstvenu sigurnost, sistemu ranog upozoravanja, zelenim trakama i Sporazumu o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera. EU je spremna da još više poboljša pristup vakcinama, dijagnostičkim i terapeutskim sredstvima i da osigura bolju predvidljivost i otpornost na buduće krize.

8. EU takođe prepoznaje vrijednu podršku koju su partneri sa Zapadnog Balkana pružili tokom pandemije jedni drugima i EU. To odražava solidarnost i uzajamnu podršku na kojima je EU izgrađena. Ta saradnja i koordinacija trebalo bi da se nastave u budućnosti, uključujući i tokom faze oporavka.

9. EU će nastaviti da odlučno podržava Zapadni Balkan, naročito u pogledu nabavke vakcina. EU i njene države članice su kroz razne kanale dostavile 2,9 miliona doza vakcine Zapadnom Balkanu, a dostaviće ih i više. EU će podržati planove vakcinacije svih partnera da im pomogne da do kraja 2021. godine dostignu stope vakcinacije koje su slične prosječnim stopama u EU.

Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan


10. Nakon poziva lidera na Zagrebačkom samitu, EU je predstavila Ekonomsko-investicioni plan (EIP) i smjernice za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan. Plan predviđa znatan investicioni paket za mobilizaciju skoro 30 milijardi eura za region za narednih sedam godina, a sastoji se od devet milijardi eura bespovratnih sredstava i 20 milijardi eura u investicijama, zahvaljujući finansijskoj poluzi novog Instrumenta garancije za Zapadni Balkan. Da bi se ostvario maksimalni učinak EIP-a, partneri sa Zapadnog Balkana treba da odlučno sprovedu ekonomske i socijalne reforme i ojačaju vladavinu prava. Namjera je da se planom stimuliše dugoročni zeleni socio-ekonomski oporavak i konkurentnost regiona, podrži njegova zelena i digitalna tranzicija, te podstakne održivo povezivanje, regionalna integracija i trgovina, čime se jača saradnja i konvergencija sa EU, uključujući i sa klimatskim ciljevima EU.

11. Pozdravljamo nedavno usvajanje pravnog okvira za sprovođenje instrumenta IPA1 III koji će i dalje da bude ključni izvor finansijske pomoći za region, uključujući i EIP. Komisija namjerava da u okviru instrumenta IPA za 2021. predloži investicioni paket u vrijednosti od 600 miliona eura za sprovođenje ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, koji podleže procedurama prema programskom okviru instrumenta IPA III i pravilima za sprovođenje. Zajedno sa predlogom u vrijednosti od 500 miliona eura najavljenim u julu, ovo bi do kraja 2021. godine obezbjedilo ukupno 1,1 milijardi eura za sprovođenje ekonomsko-investicionog plana.

12. Uvažavajući posvećenost lidera Zapadnog Balkana potpunom sprovođenju Zelene agende, pozdravljamo dogovor o povezanom akcionom planu. U skladu sa Zelenim planom EU, pomenuta Zelena agenda je ključni pokretač tranzicije ka modernim, ugljeničko neutralnim ekonomijama koje su otporne na klimatske promjene i efikasno iskorišćavaju resurse za otključavanje potencijala cirkularne ekonomije, borbu protiv zagađenja i bolje upravljanje otpadom. Njegovo uspješno sprovođenje će zahtjevati snažnu posvećenost od strane regiona. Jako je važno da se napori fokusiraju na pravovremenu i efikasnu tranziciju od uglja kroz upotrebu goriva iz obnovljivih izvora ili goriva sa smanjenim emisijama ugljenika. Trebalo bi dati prioritet energetskoj sigurnosti, uključujući diversifikaciju izvora i puteva. EU će nastaviti da daje podršku regionu za sprovođenje Zelene agende, i u razvoju politike formiranja cijena ugljenika u kontekstu mehanizma EU za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM), uključujući kroz tehničku i finansijsku pomoć.

13. EIP omogućuje novi elan za poboljšanje povezanosti u svim njenim dimenzijama, kako unutar Zapadnog Balkana, tako i sa EU. EU će nastaviti da podržava inkluzivnu regionalnu saradnju. Potrebno je još odlučnih napora od strane lidera Zapadnog Balkana da bi ispunili svoju obavezu u pogledu uspostavljanja zajedničkog regionalnog tržišta kako je 2020. godine dogovoreno na samitu u okviru Berlinskog procesa u Sofiji. To će pomoći regionu u njegovom napretku na evropskom putu i ostvariti konkretne koristi za građane i preduzeća. Iskorišćavanje potencijala inkluzivne regionalne ekonomske integracije od ključnog je značaja za podsticanje socio-ekonomskog oporavka regiona i maksimiranje koristi od investicija koje proizlaze iz EIP-a. Cio region treba da pokaže jaku posvećenost da bi se brzo zaključili relevantni regionalni pregovori.

14. EU i Zapadni Balkan slažu se da pojačaju napore na pospešivanju tržišne integracije Zapadnog Balkana sa jedinstvenim tržištem EU. U tom pogledu EIP pruža solidnu bazu za operacionalizaciju tržišne integracije regiona unutar jedinstvenog tržišta EU, posebno u oblastima kao što su prekogranična plaćanja (SEPA), industrijska i potrošačka roba, e-trgovina i carina.

15. Održivi transport je kamen temeljac ekonomske i socijalne integracije EU i Zapadnog Balkana. Dalji razvoj transportne povezanosti, unutar regiona i sa EU, prioritet je radi poboljšanja efikasnosti i sigurnosti transportnih usluga i postizanja ciljeva zelene i održive mobilnosti, naročito u pogledu povezanosti vozom i unutrašnjim plovnim putevima. U kontekstu održive povezanosti, pozdravljamo nedavno potvrđene akcione planove za Transportnu zajednicu za železnički i putnički promet, bezbjednost na putevima, olakšavanje transporta i vodni transport.

16. Nastavljajući na uspješno sprovođenje regionalnog sporazuma o romingu i na početak režima sa besplatnim romingom na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. Pozdravljamo usvajanje plana za roming koji će da stvori uslove i odredi jasne ciljeve za smanjenje cijena roaminga između EU i Zapadnog Balkana.

17. Pozdravljamo koncept zelenih traka između EU i Zapadnog Balkana i podržavamo njegovu praktičnu primjenu na svim relevantnim granicama sa potpunim poštovanjem potrebne tekovine i procedura EU.

18. Danas je pokrenuta namenska Agenda za Zapadni Balkan o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu – „Agenda inovacija za Zapadni Balkan”. Ona će promovisati izvrsnost u nauci, kao i reformisati obrazovne sisteme u regionu, stvarati dodatne prilike za mlade i pomoći u sprečavanju odliva mozgova. Radujemo se brzom sprovođenju njenog Akcionog plana.

Politička i bezbjednosna saradnja


19. Zajedništvo sa EU je jasan znak strateške orijentacije naših partnera. Stoga ponovo naglašavamo naše očekivanje da će partneri, kao važan dio svog evropskog puta, dalje produbiti saradnju u oblasti zajedničke spoljne i bezbjednosne politike (ZSBP) i ostvariti konkretan i održiv napredak ka potpunom usaglašavanju sa spoljnopolitičkim stajalištima EU uključujući i sa stajalištima u međunarodnim forumima, i postupati u skladu s time. Pozdravljamo činjenicu da su se neki partneri već potpuno usaglasili sa svim odlukama i deklaracijama iz oblasti ZSBP i ohrabrujemo ih da i dalje nastave tako. EU je spremna dodatno ojačati politički dijalog o pitanjima koja se odnose na ZSBP.

20. EU i Zapadni Balkan dijele brojne bezbjednosne izazove koji zahtevaju koordiniranu akciju. Slažemo se da pojačamo našu saradnju na osnovnim bezbjednosnim pitanjima, uključujući i na operativnom nivou nadograđujući na rad koji je sproveden na temelju Prioriteta programa samita u Sofiji. Naši partneri se obavezuju da će pokazati svoju posvećenost našoj zajedničkoj sigurnosti i da će nastaviti razvijati efikasne instrumente za saradnju unutar Zapadnog Balkana. Dokazali su posvećenost zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici (ZBOP) kroz svoj doprinos misijama i operacijama EU i mi ćemo raditi zajedno na daljem razvoju njihovih sposobnosti i kapaciteta, posebno kroz Evropski instrument mirovne pomoći. EU će takođe da pojača svoj angažman u oblastima poput svemira i vojne mobilnosti da bi se olakšao pristup civilno-vojne pomoći regionu u slučaju pandemija i prirodnih katastrofa.

21. Ojačaćemo saradnju na suzbijanju dezinformacija i drugih hibridnih pretnji, naročito onih koje dolaze od aktera iz trećih država koji žele da ugroze evropsku perspektivu regiona. EU i Zapadni Balkan ojačaće saradnju na izgradnji otpornosti, pospješenju naše kolektivne sajber bezbjednosti i sajber diplomatije, te povećanju učinka naše strateške komunikacije.

22. Pohvaljujemo naše partnere na njihovim kontinuiranim naporima i konstruktivnoj saradnji u oblasti migracija, što je proizvelo jasne rezultate. Upravljanje migracijama je zajednički izazov sa kojim se EU i Zapadni Balkan moraju zajedno suočiti u bliskom partnerstvu.

23. Naša saradnja u suočavanju sa migracionim izazovima je pokazala svoju vrednost i nastaviće da se razvija. EU je spremna da nastavi svoj angažman i pojača svoju podršku kroz po mjeri prilagođen i sveobuhvatan pristup. Fokus bi trebao da bude na oblastima kao što su poboljšanje sistema azila, hvatanje u koštac sa krijumčarenjem migranata i ilegalnim migracijama, proces vraćanja, upravljanje granicama, razmjena informacija i kapaciteti za prihvat. Partneri bi takođe trebalo još više da rade na poboljšanju sistema vraćanja, uključujući sklapanje sporazuma o ponovnom prihvatu sa ključnim zemljama porijekla. Produbiće se uzajamna saradnja u oblasti vraćanja, čime će da se maksmalizuje upotreba postojećih okvira i raspoloživih kanala. Trebalo bi da se intenzivira saradnja sa Fronteksom, Evropskom kancelarijom  za podršku azilu i Evropolom. Preostali sporazumi o statusu s Fronteksom trebalo bi da se sklope bez odlaganja.

24. S obzirom na ozbiljnost situacije u Afganistanu EU je spremna da tijesno sarađuje sa svim svojim partnerima, uključujući Zapadni Balkan, da bi se suočili sa mijenjajućim izazovima i prema potrebi koordinisali zajedničke odgovore.

25. Terorizam, radikalizacija i organizovani kriminal i dalje predstavljaju ozbiljne bezbjednosne pretnje za EU i ceijli region. Pozivamo da se dalje pojača saradnja u borbi protiv terorizma i u suzbijanju nasilnog ekstremizma uključujući sprečavanje finansiranja terorizma i radikalizacije. Ponovo ističemo značaj odlučne akcije u rješavanju teškog i organizovanog kriminala, naročito trgovanja i krijumčarenja ljudima, pranja novca, uzgajanja i krijumčarenja droga.

26. EU je potpuno posvećena sprečavanju nezakonite trgovine i trgovanja malokalibarskim i lakim naoružanjem i municijom te će nastaviti da podržava Zapadni Balkan u toj oblasti, uključujući u kontekstu posebnog plana za Zapadni Balkan za borbu protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem.

27. Da bismo dodatno promovisali naše zajedničke interese, izražavamo spremnost da oživimo i pospješimo redovni politički dijalog sa regionom. U tom kontekstu, pozdravljamo održavanje samita EU – Zapadni Balkan kao redovnog događaja. Sa zadovoljstvom očekujemo naredni samit koji će da se održi 2022. godine.

***

28. EU i Zapadni Balkan treba da rade zajedno da bi mogli da se suoče sa zadacima koji će da definišu našu generaciju. Pozdravljamo inicijative Zapadnog Balkana da se doprinose promišljanju o budućnosti našeg kontinenta. I dalje smo posvećeni tome da saslušamo sve Evropljane o pitanjima koja su nam svima važna – zaštiti građana I sloboda, razvoju snažne i dinamične ekonomske osnove, promovisanju zelene i digitalne tranzicije, vladavini prava, korektnoj i socijalnoj Evropi, jačanju otpornosti Evrope, kao i njezinoj vodećoj globalnoj ulozi.

29. Pozdravljamo činjenicu da se naši partneri sa Zapadnog Balkana usaglašavaju sa gore pomenutim tačkama.

Izvor: Kosovo Online