U pripremi

Pozivamo akademsku javnost (profesore islamske teologije, univerzitetske profesore, istraživače, nezavisne intelektualce, naučne i kulturne radnike) da dostave svoje originalne i ranije neobjavljene radove, tekstove, priloge ili prijevode za novi broj Takvima na bosanskom jeziku za 2024. godinu na Kosovu.

Takvim je najtiražnija i najstarija publikacija među Bošnjacima Kosova i prvi printani medij koji ih je okupio oko ideje afirmacije i očuvanja vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta. On je jedina publikacija na bosanskom jeziku na Kosovu koja uz neznatne prekide u kontinuitetu izlazi od 1995. godine, uglavnom u izdanju Predsjedništva Islamske zajednice Republike Kosova. Do danas je svjetlo dana ugledalo 23 broja. Njegov tiraž i popularnost iz godine u godinu raste, a posljednji broj je štampan u respektabilnih 2000 primjeraka.

Takvim afirmiše naučno, vjersko i kulturno stvaralaštvo, i po svom karakteru tretira teme koje se tiču vjere i religioznosti, nauke i društva, edukacije i etike, kulture i tradicije Bošnjaka Kosova. Njegov neizostavni dio čini širok spektar informacija o namaskim vremenima, postu mjeseca Ramazana, vjerskim blagdanima i mubarek noćima i danima. 

Pored općih naučnih standarda, radovi trebaju da zadovolje i slijedeće kriterije:
• Da odabrana tema bude primjerena karakteru publikacije.
• Uvod, razrada (podnaslovi) i zaključak.
• Do 8 strana A4 formata, Times New Roman 12, prored 1.5, margine 2.5 cm.
• Korištenu literaturu navesti u fusnotama (footnotes) na slijedeći način: 
- Prvi primjer:  Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma, Islamski teološki fakultet, Sarajevo, 1990., str. 32.
- Drugi primjer: Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, BZK Preporod, Sarajevo, 1998., str. 10.
- Treći primjer: Seyyed Hosain Nasr, „Kur'an-Božija Riječ, izvor znanja i djela“, u: Kur'an u savremenom dobu I, priredio: Enes Karić, BKC i El-Kalem, Sarajevo, 1997., str. 69.
• Nakon citiranje kur’anskih ajeta u zagradama navesti ime sure i broj ajeta, na primjer: „O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama...“ (El-Bekare, 264) ili zbirku iz koje se citira hadis, npr.: „Sadaka neće čovjeku umanjiti imetak...“ (Muslim).

Radove treba dostaviti najkasnije do 15.10.2023. godine, istovremeno na obje e-mail adrese: ahmetsadriu@hotmail.com, karadzi82@hotmail.com

Autorima će biti isplaćeni honorari. 

Uz iskrene selame,
Ahmet Sadriu, prof., glavni urednik 
Redakcija Takvima na bosanskom jeziku


Poklon čitaocima: Takvim 2023. preuzmite ovdje.