Pitanja i dileme

Skoro su oformljeni organi zakonodavne vlasti u Prizrenu, izglasana je predsjednica Skupštine, Antigona Bytyqi (PDK), njen zamjenik Levent Buş (KDTP). Ali, ko će od nevećinskih zajednica biti do gradonačelnika Prizrena, Shaqira Totaja? I, kako doći do te pozicije?!

Iako, prema Administrativnom upustvu MLS-a, br. 02/2020 O postupku imenovanja zamjenika gradonačelnika, u Članu 8, paragraf 3, jasno stoji da „se zamjenik gradonačelnika za zajednice imenuje iz reda nevećinske zajednice koja po broju čini najveću nevećinsku zajednicu u opštinama“, upitno je ko će tu funkciju obnašati, zakonski i praktično.

On ili ona, mora biti izglasan od strane većinskih glasova albanskih političkih partija u Skupštini grada Prizrena, ali mora dobiti i većinu glasova odbornika partija nevećinskih zajednica.

Bošnjaci u novom sazivu imaju tri odbornika, po jedno NDS, Koalicija Vakat i Socijaldemokratska Unija, isto toliko i Turci, dva KDTP i jednog YTHP. Dakle, broj odbornika nevećinskih partija Bošnjaka i Turaka je izjednačen. 3 prema 3! Prema ovoj računici, situacija je vrlo neizvjesna. Ili, bolje šahovski rečeno – pat pozicija.

S obzirom da je među bošnjačkim partijama; NDS, Koalicija Vakat i SDU, izraženija međusobna netrpeljivost i jače iskazano nejedinstvo oko najbitnijih stvari za zajednicu u odnosu za tursku zajednicu, postavlja se pitanje da li Bošnjaci mogu izgubiti ovu poziciju.

Ne ulazeći u problematiku drastičnog smanjenja broja odbornika nakon ovih izbora, u odnosu na preprošle kada ih je bilo petero iz bošnjačke zajednice, povod za dodatnu zabrinutost nam nameće pitanje, da li će čelnici NDS-a, Koalicije Vakat i SDU-a, izaći sa zajedničkim kandidatom za poziciju dogradonačelnika Prizrena. Ali i kako do većine glasova nevećinskih odbornika.

Uzimajući u obzir da je bilo i u ranijim sazivima problem kome će pripasti dogradonačelničko mjesto u prizrenskoj opštini, novi nacrt-zakon o izmjenama i dopunama Zakona Br.3/L040 o Lokalnoj samoupravi, koji čeka skupštinsku proceduru i usvajanje, jasno reguliše proces glasanja za dogradonačelnika (ili kako ga u nacrtu pišu potpredsjednika za zajednice), kada je podjednak broj glasova odbornika iz nevećinskih zajednice.

A taj član 31, u paragrafu 61.4 kaže:

"U slučaju kada predloženi potpredsjednik za zajednice dobije podjednak broj glasova od odbornika nevećinskih zajednica, onda glasovi većine odbornika skupštine određuju potpredsjednika opštine iz redova nevećinskih zajednica“.