Dr. Mirsad Aslani

Žena u porodici je ujedno i majka. Njena uloga kao majke je neizmjerna, i veća je od uloge čovjeka. Islam dobročinstvo prema roditeljima i pokornosti njima smatra od najvažnijih obaveza nakon jednoboštva i pokornosti Bogu, uz posebni akcenat na svoju majku, jer je njeno požrtvovanje i trud puno veči od očev.

Islamsko-pedagoški koncept zdravog suživota drušatva vidi u formiranju porodica i njenom očuvavanju, i zato poklanja posebnu pažnju, te također određuje osnovne temelje na kojima se treba razvijati svaka porodica, kako bi ljudi ispunili smisao svoga ljudskog postojanja na ovome svijetu i postigli prirodnu ljudsku sreču, ujedno osjetili milost, toplotu i porodičnu ljubav i tako proživjeli dostojanstven život, onako kako dolikuje najkompletnijem Božijem stvorenju, tj. čovjeku. Brak i bračni život je osnova na kojoj se formira i počiva porodični život, a ujedno i zdravo društvo. O ovome i plemeniti Bog govori u Njegovoj časnoj Knjizi: ''I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas postavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.'' (Er-ru, 21.)    

Islamsko tradicionalna porodica se od drugih porodica razlikuju u širenju porodice nakon stupanja u braku, i podsticaju rađanju djece tokom bračnog života, jer ih Kuran časni opisuje kao pravo porodično, a potom i društveno bogatstvo. O ovome nas Kuran časni podučava u poglavlju Kehf: ''Vaš imetak (bogatstvo) i vaši sinovi (djeca) su ukras na ovome svjetu ...” (Kehf, 46.)

Ističe poznati svjetski intelektualac Dr. Jusuf El-Kardavi: “Pitanje odabira supružnjaka je izuzetne važnosti. Mnogi griješe prilikom izbora jer se povode za nečim što je samo prividna srcu, poput bogatstva, porjekla, ljepote. Muhamed, a.s., u hadisu objašnjava na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora supružnika, pa kaže: “Ženu udaju četvoro: porijeklo, bogatstvo, ljepota i vjera, pa ti odaberi ona koja ima vjeru! Odabir supruge koja je vjernica i koja osjeca strah od Allaha, dž.š., ispravan je popstupak, jer ona neće iznevjeriti svoga muža, niti rasipati njegov imetak, a sacuvat će i njegovu čast.” Allah, dž.š., kaže: “Zbog toga su čestite poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da vode brigu.” (En-Nisa, 34.) Također, Muhamed, a.s., o čestitoj ženi veli: “Dunjaluk je užitak, a najlepša naslada je čestita žena.” (Muslim)1     

Moralni čast i ugled žene/majke u društvu    


Božija objava Kur'an časni ženu opisuje kao muhsanah – tvrđava protiv zla, jer dobra žena unutar porodice plemenito utiče na svoga supruga, tako što mu pomaže da bude na pravome putu. Čovjek je često puta opomenut da se ljubazno ophodi prema svojoj ženi. Ne maltretirati ih ili ići protiv volje njihove, niti oduzimati od njihovo bogatstvo, podstiče pravi dostojan i ugledan život, i neizmjerno ih poštivati i imati strah od Boga u pogledu ophođenju prema ženama.2 Kur'an časni nam nalaže: ''O vjernici! Nije vam dozvoljeno da nasljeđujete žene protiv volje njihove! Niti da im otežavate tako što ćete im oduzimati od onoga što ste im već dali ... I s njima dostojno živite! Ako prema ženama svojim gađenja osjećate, može biti da je Allah u onome što vi mrzite podario dobro obilno!'' (En-Nisa, 19.)         

Iz ovog ajeta se može vidjeti da muškarcima Allah, dž.š., zapovjeda da se druže sa ženama dobrodušno sa poštovanjem. Trebaju se uzdržati od grubosti u razgovoru i odnosu prema njima, jer ponašanje koje se protivi standardima morala i opće uljudnosti je sabranjeno.     

Muškarcima se izričito zabranjuje da zlostavljaju svoje žene, i naređuje im se da žive u prijateljskim odnosima sa svoijm bračnim partnerima, uz to i pomagati svome bračnom partneru u kučnim poslovima i biti primjer svim ukučanima da se žena treba poštivati i da se prema ženi svi moraju lijepo ophoditi. Supruga Božijeg vjerovjesnika Aiša, r.a., prenosi da bi Poslanik, a.s., ćesto njoj pomagao u kućnim poslovima kad bi kod kuće bio, prijateljski se ophodio prema njoj, prema porodici i tako bi održavao lijepu i ugodnu atmosferu u kući i također bi savjetovao svoje prijatelje riječima: ''Najbolji među vama je onaj ko je najbolji među svojoj porodici (supruzi) ... i najdraži rob Allahu je onaj koji je najkorisniji svojoj porodici.” (Ahmed)    

Žena u porodici je ujedno i majka. Njena uloga kao majke je neizmjerna, i veća je od uloge čovjeka. Islam dobročinstvo prema roditeljima i pokornosti njima smatra od najvažnijih obaveza nakon jednoboštva i pokornosti Bogu, uz posebni akcenat na svoju majku, jer je njeno požrtvovanje i trud puno veči od očev: ''Čovjeku smo oporučili Mi da poslušan bude roditeljima svojim ... Majka ga njegova nosi i vehne li vehne, a i njegovo dojenje je divje godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima sovijm ... Majka njegova sa mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci ...“ (Lukman, 14. Kehf, 15.)
    
Poslanik, a.s., je posebno obračao pažnju na odnos porodice ali i čitavog društva prema majci, da odgojno-moralni odnosi i briga prema majci mora biti na prvome mjestu. Zato na pitanje ljudi: ''Ko zavređuje moju najveću pažnju i brigu? On bi odgovorio: ''Tvoja majka!'' A potom? Ponovo bi odgovorio: ''Tvoja majka!'' A potom? Ponovo bi odgovorio: ''Tvoja majka!'' Onda kad bi po četvrti put bio upitan, onda bi odgovorio: ''Onda tvoj otac!” (Buhari i Muslim). 
Odgoj ženskog djeteta     

Odgojiti muško djete znači odgojiti jednu osobu, dok odgojiti žensko djete ujedno znači i odgojiti jednu porodicu, odnosno čitavo društvo. Zato islam podstiče ka valjanom moralnom odgoju, obrazovanju i svakom drugom segmentu razvitka. A ujedno ako je žensko djete to i otvara daljne mogućnosti roditelja da zadobije vječni džennet. Božiji vjerovjesnik, a.s., je nagovjestio blagoslov dženneta, kao nagradu onome ko se poraduje svojoj kćeri, pa je lijepo dočeka, uz svu pažnju je lijepo moralno odgoj, pruži joj svu pažnju i pomoći u njenom obrazovanju i brine o njenoj udaji.
     
Koliko je ćerka bitna i vrijedna za roditelje možemo vidjeti i iz predaje Ukbe ibn Amira, koji veli: ''Čuo sam Allahovog poslanika, da je rekao: ''Ko ima tri kćerke i bude ustrajan u njihovom odgoju, hrani ih, poji i odijeva sukladno svojim mogućnostima, one će mu biti brana od Džehenema na Sudnjemu danu.” (Ibn Madža).
     
Kur’an časni posebno štiti žensko novorođenče od starih loših tradicija gdje se žene uglavnom nisu cijenile i gdje se smatraju teretom. Islamska pedagogija ovakav vid ophođenja prema žensko novorođenče odbacuje, te njeno rođenje smatra kao veoma lijepa stvar, te joj daruje puno pravo na nasleđe oca svoga, svoga brata i muža, da posjeduje apsolutno pravo na njenu ličnu imovinu u potpunoj neovisnosti od svoga supruga. Tako da, sva prava koja su zagarantovana muškome djetetu, su potpuno zagarantovana i ženskom, uz to, veča pažnja u njenom moralnom i edukativnom odgoju, jer će ona sutra svojoj porodici biti odgajatelj i biti povod odgoja jedne ćitave porodice.

Izvor:
1. Muharem Adilović, “Značaj porodice u islamu“, Novi Horizonti br.65. Opširnije pogledaj i na: (http://www.iltizam.org/tekstovi/read/2473).
2. Džulzada Ajvazi-Rama,  ''Žena – Majka, Supruga, Ćerka“,  Takvim Kalendar 1439-1440. Priština, 2018. str. 81.