Publikacija na bosanskom

Pozivamo akademsku javnost (islamske teologe, imame, profesore, istraživače, nezavisne intelektualce, naučne i kulturne radnike) da dostavi svoje originalne i ranije neobjavljene istraživačke, pregledne i stručne radove, priloge ili prijevode za novi broj Takvima na bosanskom jeziku za 2022. godinu na Kosovu.

Takvim je jedina publikacija na bosanskom jeziku na Kosovu koja uz neznatne prekide u kontinuitetu izlazi od 1995. godine, najčešće u izdanju Predsjedništva Islamske zajednice Republike Kosova. Do danas je svjetlo dana ugledao dvadeset i jedan broj.
Takvim afirmiše naučno, vjersko i kulturno stvaralaštvo, i po svom karakteru tretira teme koje se tiču vjere, edukacije, morala, nauke, kulture i tradicije Bošnjaka Kosova. Pored što sadrži širok spektar informacija o namaskim vremenima, postu mjeseca Ramazana, vjerskim blagdanima i mubarek noćima i danima, Takvim ima važnu ulogu i u očuvanju vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka Kosova. 
Pored općih naučnih standarda, radovi trebaju da zadovolje sljedeće kriterije:
• Da odabrana tema bude primjerena karakteru publikacije.
• Uvod, razrada (podnaslovi) i zaključak.
• 7 do 8 strana A4 formata, Times New Roman 12, prored 1.5, margine 2.5 cm.
• Literaturu/Bibliografiju na kraju rada nema potrebe navoditi, jer se literatura koja se koristi treba navesti u fusnotama (footnotes) na sljedeći način: 
- Prvi primjer:  Sulejman Topoljak, Osnovi tefsira, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2014., str. 32.
- Drugi primjer: Seyyed Hosain Nasr, "Kur'an-Božija Riječ, izvor znanja i djela“, Kur'an u savremenom dobu I, priredio: Enes Karić, BKC i El-Kalem, Sarajevo, 1997., str. 69.
- Treći primjer: Eš-Šatibi, nav. djelo, str. 50.
- Četvrti primjer: Ibid., str. 75-77.
• Nakon citiranje kur’anskih ajeta u zagradama navesti ime sure i broj ajeta, npr.: (El-Bekare, 155), ili zbirku iz koje se citira hadis, npr.: (Buhari). 
- Primjer navođenja ajeta: "O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama..." (El-Bekare, 264).
- Primjer navođenja hadisa: "Sadaka neće čovjeku umanjiti imetak..." (Muslim).

Radove treba dostaviti najkasnije do 15.11.2021. godine, na obije e-mail adrese: ahmetsadriu@hotmail.com, karadzi82@hotmail.com 

Autorima će biti isplaćeni honorari. Redakcija donosi odluku da li rad/prilog zadovoljava kriterije za objavu.

Uz iskrene selame,
Ahmet Sadriu, prof., glavni urednik 
Redakcija Takvima na bosanskom jeziku


Poklon čitaocima: Takvim za 2021. preuzmite ovdje.