Bajram Ljatifi, član Centralne izborne Komisije Republike Kosovo

Reagovanje Bajrama Ljatifija, člana Centralne izborne komisije Republike Kosovo na članak pod nazivom: "Bez zajedničke liste, za potpisivanje Memoranduma dodatni rok", sa sastanka političkih predstavnika Bošnjaka u Rečanu održanog dana 20. jula 2013. godine a objavljenog istog dana na portalu info-ks.net.

Bošnjačkoj javnosti je opšte poznata činjenica da je u organizaciji BSK-a i BKZ-a, održan prvi sastanak predsjednika političkih stranaka iz bošnjačke zajednice 29. juna 2013. godine, na kojem  je trebalo da se razmatraju teme 1) Razmatranje, usaglašavanje i potpisivanje memoranduma; i  2) Zajednička izborna  lista i nastupanje;  na kome sam u pismenoj formi pozvan od strane organizatora  da uzmem stručno  učešće u debati povodom druge tačke dnevnog reda. 
Međutim, moje učešće na sastanku, kao i prilikom svakog  javljanja za riječ odmah je i u više navrata osporavala i pokušavala da obezvrijedi i minira, ignorantski i nipodaštavajući, na način na koji to čini a našoj javnosti je dobro poznat, predsjednica NDS-a, gospođa Emilija Redžepi, sa obrazloženjem da je to sastanak samo za predsjednike političkih stranaka i da je moje prisustvo suvišno i da treba da napustim skup, čak je izrekla i određene  neodmjerene kvalifikacije, na moje lično ime i na račun Centralne izborne komisije, ali je nakon žučne rasprave organizatora sa dotičnom "damom" dozvoljeno da prisustvujem skupu, a kasnije i nakon svakog osporenog  javljanja za riječ odobravano i da govorim. Ovo smatram velikim propustom organizatora skupa, a nadam se da su sve ovo zabilježili i prisutni predstavnici  sredstava javnog informisanja. 
Povodom teme "Razmatranje, usaglašavanje i potpisivanje memoranduma", za koju kao diskutant nisam bio predviđen da govorim,  insistirao sam da ukažem na određene pravne  formulacije  memoranduma, što mi je nakon gore iznijetog dozvoljeno i istakao da je tema  nestručno pripremljena i pri tom ukazao na povrede ustava, zakona, kao i na to da bi se neke tačke memoranduma realizovale neophodno je da neke političke stranke promjene svoj statut, a da je za to neophodno održati partijsku skupštinu. Takođe, sam ukazao da bi platforma obavezno  trebalo da sadrži vrijednosti naše zajednice i da su iste sadržane u našoj tradiciji, Ustavu i Ahtisarijevom paketu zakona i da sam najmanje desetak njih, za koje ja smatram da bi trebalo da budu predmet platforme i taksativno naveo, što je djelimično i objavljeno u našim sredstvima informisanja.
Po ovoj temi razvila se rasprava kako to već kod nas biva i na kraju se došlo do zaključka, da se i dalje radi na platformi, a da se druga tema odlaže za mjesec dana.
Po završetku sastanka ukazao sam organizatorima na propust (Isaku Meti, Sahidu Kandiću, Mejdinu Saliji i Izudinu Sagdati), da su odloživši ovu temu napravili propust, jer se približava dan raspisivanja izbora od strane Predsjednika države. Istom prilikom posebno sam ukazao i na činjenicu da sam trebao da govorim o tome da je neophodno da se prethodno utvrdi od strane političkih subjekata šta je bitniji  interes zajednice - veća zastupljenost zajednice u državnim institucijama ili da se ostvari jedinstvo svih subjekata sa manje predstavnika zajednice u državnim institucijama uzimajući u obzir izbornu formulu za raspodjelu mandata i da je Izborni zakon prilagođen nevećinskim zajednicama i manjim subjektima.  
Prozivanje, u izdatom saopštenju, mene kao člana CIK-a od strane predsjednika BSK-a Isaka Mete i predsjednice NDS-a Emilije Redžepi, da sam napravio grešku što nisam opomenuo predstavnike da je 17. jula 2013. godine zadnji rok za zaključivanje koalicija od strane registrovanih političkih partija  je neosnovano i upereno u pravcu diskreditovanja moje ličnosti. Najprije, tema povodom koje sam ja pozvan da govorim bila je suspendovana sa dnevnog reda bez traženja sugestija. Zatim, raspisivanje izbora je u nadležnosti Predsjednika Republike, a krajnji rok o zaključivanju koalicija po zakonu se može utvrditi tek nakon njihovog raspisivanja, što se odnosnog dana to nije moglo učiniti.
Zatim, posebno želim  da naglasim činjenicu da nije tačno da politički predstavnici nisu bili upoznati sa rokom oko zaključivanja koalicija, jer je Kancelarija za registraciju političkih partija na web stranici CIK-a objavila dana 04. jula 2013. obavještenje o roku za zaključivanje koalicija kao i organizovala Forum političkih partija dana 11. jula 2013. godine, na kome su pozvane sve registrovanje političke partije, da se upoznaju  sa pravnom regulativom oko roka za organizovanje koalicija i da preuzmu materijal za prijavljivanje koalicija i potvrđivanje za izbore, o čemu postoji dokaz pri ovoj instituciji. Podrazumijeva se da su bile prisutne političke partije zainteresovane za zaključivanje koalicija.
Napominjem, da  stručne službe Centralne izborne komisije ne propuštaju nijednu bitnu izbornu aktivnost a da  pri tom u pismenoj formi ne obavjeste registrovane političke partije. 
Zatim da uvjerim javnost da su me oko roka i zakonskih odredbi za koalicije lično konsultovali, što nije obaveza, jer su za to ovlašćene stručne službe:  predsjednik DSB-a Rasim Demiri, predsednik DSV-a Sadik Idrizi, predsjednik NBS-a Husnija Bešković (rezultiralo je zaključivanjem Koalicije Vakat),  predsjednik CDU Hamza Balje i posjetom; predsjednik USB-a Afit Zulji, predsjednik GIG-a Murselj Aljilji. Nisu me konsultovali predsjednik SDA Numan Balić i predsjednik SDSG-a Nasuf Brenoli, ali se iz ovoga može zaključiti da su poznavali zakonske propise pošto su zaključili koaliciju SDA-SDSG. Ali ne mogu da povjerujem da za zakonski rok za zaključivanje koalicija nisu znali predsjednica NDS-a, predsjednik BSDAK-a i predsjednik SDP-a. Iz gornjeg se da zaključiti da su predstavnici znali ili su trebali da znaju za zakonski rok za zaključivanje koalicija.
Prozivam organizatore ovog skupa da razloge  za rezultat sastanaka ne  traže u mom odsustvu sa sastanka jer me na isti nisu pozvali, već da traže u svojoj spremnosti i organizaciji,  a pojedine  političke predstavnike u netrpeljivosti, nemaru i njihovim ličnim kompleksima i sujetama. 
Skup nije stručno pripremljen i procesno dobro organizovan, iz čega su se svi prisutni mogli uvjeriti, a pojedini predstavnici su prišli problemu sa omalovažavanjem. Takođe se pojedinci  pozivaju  na činjeicu “da nisu znali“ za istek  roka  za zaključivanje koalicija i iste pozivam da o svom “neznanju“ na ovakav način ne obmanjuju  javnost, u protivnom ću javnosti prezentirati dokaze u pismenoj formi, da su o svemu što je bitno za izbore blagovremeno upoznati ili pozvani da budu upoznati od strane stručnih službi Centralne izborne komisije.
Smatram da je trebalo da budete više samokritični i da svoje slabosti ne prebacujete na druge i da olakom optuživanju budete prisebniji jer sami niste omogućili prezentaciju zakonskih odredaba. Koliko god da se pozivate na činjenicu  da niste znali za rok za zaključivanje koalicija, ne oslobađa vas od obaveze odgovornosti, jer ste obavezni da znate odredbe zakona kako biste ostvarili određeno izborno pravo. Onima kojima su koalicije bile bitne sve su o njima znali bez ikakvih stručnih sugestija. Ali, gle čuda većina njih  se poziva da nisu znali za rok za zaključivanje koalicija, ali su u okviru istog roka od 15 dana pregovarali o njihovom tobože zaključivanju – kakav apsurd i dvoličnost.
Čudi me da se niko od političkih predstavnika nije zapitao za prava koja im pripadaju po Zakonu o finansiranju političkih partija. 
Upoznajem političke predstavnike da CIK ima oko 700 svojih aktivnosti na pripremi izbora i da se one i sada odrađuju-sprovode i predlažem da se više konsultuje zakon, podzakonska akta i operacioni plan svih izbornih aktivnosti sa rokovima.
Takođe, pozivam sredstva javnog informisanja da se više  bave aktuelnim institucionalnim izbornim aktivnostima  od interesa za  zajednicu.