OGLAS - PONUDA

Prodaja 2/20 idealnih delova prava svojine nepokretnosti katastarske jedinice P-71813046-00805-1 - Ljubižda - Prizren

Ovim ja, Kabashi Aferdita iz sela Koriša Opština Prizren, kao punomoćnik Đorđević Stanislava iz sela Ljubižda - Opština Prizren, ovlašćena za prodaju njegovog idealnog dela od 2/20 od nepokretnosti katastarske jedinice P-71813046-00805-1 ukupne površine 626,5 m2, KO Ljubižda 
Objavljujem
- da navedeni idealeni deo katastarske jedinice P-71813046-00805-1 ukupne površine 626,5 m2 KO Ljubižda želim da prodam, te shodno odredbama važećih Zakona o nepokretnostima i svojinsko pravnim odnosima Kosova, a obzirom da nemam tačne adrese suvlasnika, putem javnog oglasa želim da obavestim suvlsnike navedene nepokretnosti Ivana Radojevića, Dragišu Radojevića, Milana Radojevića, Marka Radojevića, i ostale zaintersovane kupce da navedeni idelani deo od gore navedene nepokrentosti, želim da prodam za kuporoprodjanu cenu od 13,567.00 eura po jednom (1) aru. Zaintersovani kupci navedeni suvlasnici, mogu se obratiti meni na adresi: s. Koriša, Opština Prizren.
Ova ponuda ostaje otvorena 30. dana od dana objavljivanja.
Kabashi Aferdita