U svijetu na 17. mjestu

Kosovo zauzima prvo mjesto u regionu, a 17. mjesto u svijetu po učešću žena u najvišim nivoima odlučivanja, jedan je od glavnih zaključaka na predstavljanju Akcionog plana "Žene, mir i bezbjednost od 2013. do 2015. godine".

Kosovo zauzima prvo mjesto u regionu, a 17. mjesto u svijetu po učešću žena u najvišim nivoima odlučivanja. One zauzimaju 33 posto poslaničkih između 20 i 30 posto odborničkih mjesta u lokalnim skupštinama. U ovom trenutku 25 posto vladinog kabineta čine žene, a značajno su prisutne i u različitim bezbjednosnim institucijama, pa tako 14.75 posto osoblja kosovske policije čine žene. Ovo su ključni nalazi iznijeti na predstavljanju Akcionog plana "Žene, mir i bezbjednost".

Izvršna direktorka Agencije za rodnu ravnopravnost Edona Hajrullahu ističe važnost ovog dokumenta.

"Ovaj dokument je veoma važan jer ukazuje na probleme žena na Kosovu. Vlada Kosova je usvojila ovaj akcioni plan koji ima za cilj povećanje i prisustvo žena u svim strukturama društva".

Rezolucija 1325 ističe, između ostalog i liderstvo i ulogu žena u rješavanju konflikata tokom mirovnih pregovora, zahtjeva njihovo učešće u mirovnim misijama kao i obuku žena koje su uključene u mirovne i bezbjednosne snage.

Ministar bezbjednosnih snaga Kosova Agim Çeku smatra da je veće prisustvo žena važno za kosovsko društvo.

"Žene sa Kosova su prisutne u Skupštini i Vladi, što je dobar primjer i što je jako važno za naše društvo. Usvojen je akcioni plan koji ima za cilj rodnu ravnopravnost, zato što treba da budemo sigurni da žene imaju podjednaka prava."

Vlada Kosova je 20. februara 2012. godine donijela odluku o izradi Akcionog plana o primjeni Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN koje treba da osigura povećano prisustvo žena i njihov veći doprinos u javnom životu. U skladu sa tim, osnovana je Agencija za rodnu ravnopravnost koja ima ovlašćenja da primjenjuje i prati primjenu zakona o rodnoj ravnopravnosti i da istovremeno kreira javnu politiku koja promoviše ravnopravnost i jednake mogućnosti bez obzira na rod.