Najnoviji izvještaj

Misija OSCE-a na Kosovu naglasila je da je za zaustavljanje prakse ranog napuštanja školovanja potrebna brza intervencija, u najnovijem izvještaju „Napuštanje škole: Iznad broja napuštanja obaveznog obrazovanja u kosovskom sistemu 2020-2023.

OSCE je saopštio da „i dalje postoje izazovi uprkos pohvalnim naporima Ministarstva za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije (MONTI), posebno među djecom iz ugroženih zajednica kao što su Romi, Aškalije i Egipćani na Kosovu“.

Izvještaj predstavlja podatke o preko 400 pojedinačnih slučajeva napuštanja školovanja sa cijelog Kosova u periodu od 2020. do 2023. godine. Naglašava se da iako mnogi faktori doprinose napuštanju škole, loši socio-ekonomski uslovi i česta diskriminacija ga intenziviraju.

Izvještaj obuhvata i analizu podataka MONTI o napuštanju djece upisane u I-IX razrede, koja pokazuje da je 43 odsto napuštanja učenika iz zajednice Aškalija, 43 odsto iz zajednice Egipćana, 13 odsto iz romske zajednice i 1 odsto iz većinske zajednice.

„Bez aktivne i sistematske intervencije nastaviće se praksa ranog napuštanja školovanja, ograničavajući izglede za zapošljavanje mladih i doprinoseći nepovoljnoj i nekvalifikovanoj radnoj snazi. Hitni i usklađeni napori su od vitalnog značaja za prekid ovog ciklusa i promovisanje inkluzivnijeg obrazovnog sistema na Kosovu“, rekao je Michael Davenport, šef Misije OSCE-a na Kosovu.

OSCE je istakao potrebu da se radi zajedno u konsolidovanim naporima da bi djeca ostala u školi.