Agencija za statistiku Kosova

Agencija za statistiku Kosova objavila je publikaciju o šemi socijalne pomoći za mart 2023.

Prema rezultatima ove publikacije, tokom marta 2023. godine: 21.948 porodica sa ukupno 86.945 članova koristilo je šemu socijalne pomoći, a 3.088 porodica koristilo je šemu materijalne podrške porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju.

U međuvremenu, ima 137.103 korisnika osnovne starosne penzije; 44.339 korisnika iz šeme starosnih penzija sa doprinosima; iz šeme za ratne veterane ima 36.826 korisnika; iz penzijskog sistema za invalidna lica ima 17.966 korisnika; 13.027 korisnika je iz šeme za porodice palih boraca i ratnih vojnih invalida; iz šeme porodičnih penzija ima 3 195 korisnika; iz penzijskog plana za paraplegičare i tetraplegičare 2.693 korisnika; iz šeme kompenzacije za slijepe, ima 1.760 korisnika; iz penzijskog sistema Trepče ima 1.628 korisnika; iz penzijskog plana Odbrambenih snaga Kosova ima 1.289 korisnika; iz penzione šeme Kosovskih bezbednosnih snaga, ima 716 korisnika; a iz šeme invalidskih penzija ima 56 korisnika.

Tokom marta 2023. godine, jedno dete je napušteno.

"Ova publikacija daje podatke o broju korisnika šeme socijalne pomoći, šeme osnovne starosne penzije, šeme starosne penzije za koje se doprinose, penzijskog plana za invalidna lica, penzijskog plana za paraplegičare i tetraplegičare, šeme materijalne pomoći za porodice sa djecom sa trajnim invaliditetom, šema porodičnih penzija, šema invalidskih penzija, penziona šema za porodice palih boraca, ratnih vojnih invalida i ratnih veterana, penziona šema Trepča, penziona šema za zaštitnika trupa Kosova, Kosovske bezbednosne snage, šema obeštećenja za slijepa lica, podaci o broju napuštene dkece itd, saopštava Agencija za statistiku Kosova.