Narušavanje dostojanstva

Neprihvatljivo je da se korisnici penzija na šest mjeseci javljaju u penzione kancelarije, kao i da im se, ukoliko to ne urade prekine isplata penzija, ocijenio je u godišnjem izvještaju Ombudsman. Kosovski narodni advokat je preporučio da se ova praksa prekine.

Da bi primili penziju, korisnici penzionih šema dužni su da se na svakih šest mjeseci, lično javljaju u penzione kancelarije. Ukoliko to ne učine, dolazi do obustave penzija, jer oni koji se ne jave, automatski izlaze iz sistema korisnika penzija.

Štaviše, nakon tri mjeseca penzija će biti u potpunosti obustavljena.

Takva praksa je, navodi Ombudsman, neprihvatljiva i predstavlja kršenje prava penzionera. Ombudsman je preporučio da se takva praksa prekine.

Sama praksa fizičkog prijavljivanja u penzione kancelarije, ocijenjuje Ombudsman, narušava dostojanstvo penzionera, uzimajući u obzir njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje, koja im otežava fizičku prisutnost u penzionim kancelarijama.

Ombudsman je potvrdio da je u svom izvještaju istraživao i žalbe slučajeve kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na penziju, koji uključuju prestanak penzije lica sa ograničenim sposobnostima, odbijanje doprinosa za penziju platiše doprinosa, a koji se nadovezuju sa diskriminatornim kriterijumom od petnaest godina doprinosnog staža itd.

"U ovom slučaju, Ombudsman je utvrdio dvostruku diskriminaciju zbog nepriznavanja doprinosa za period otpuštanja kao rezultat prinudnih mjera“, navodi se u izvještaju.

Vlada Kosova je, kako navodi Ombudsman, preduzela određene korake u reformi sistema penzija i beneficija, pa je tako u planu izrada jedinstvenog zakona o penzijama, koji će obuhvatiti i rješiti sva penzijska prava, kao i stvaranje Fonda socijalnog osiguranja.

"Cilj ovog zakon je da definiše organizacionu strukturu, oblik upravljanja, stopu doprinosa i invalidsku penziju, a sve to u cilju usaglašavanja sa evropskom praksom“, navodi u izvještaju. Ipak, kako navodi, ostaje nejasno kada će se ova reforma primeniti u potpunosti.

Većina penzionera na Kosovu, ocijenjuje Ombudsman, živi od osnovnih penzija, koje su nedovoljne za život, a ne pokrivaju ni osnovne troškove života:

"Generalno, stanje penzionera je i dalje isto kao i prethodnih godina“.

Socijalna pitanja

Ombudsman se u poslednjem godišnjem izvještaju bavio i socijalnim pitanjima na Kosovu, te konstatovao da se ekonomsko i socijalno stanje velikog dijela porodica i dalje pogoršava. Glavni faktori takve situacije, ocijenjuje, jesu nezaposlenost i nesprovođenje zakona.

Neke od najugroženijih grupa na Kosovu, prema izvještaju su nezaposlene osobe, osobe sa ograničenim sposobnostima, kao i djeca koja su prinuđena da rade. Takve grupe često se suočavaju sa nedostojanstvenim uslovima života.

Problemi su primjećeni i u Centrima za socijalni rad – nedovoljno osnaživanje, nedostatak realnih politika i relevantinih službi, nedovoljni kapaciteti. Ovi i mnogi drugi problemi u vezi sa centrima za Ombudsmana i dalje su zabrinjavajuće pitanje.

"Ombudsman primjećuje da je Vlada tokom ove godine preduzela više mjera za poboljšanje socijalne situacije, kao što je Odluka (br. 24/2022) o utvrđivanju uslova i kriterijuma za djelimičnu realizaciju Mere 3.4 – prehrambeni paketi za porodice u nevolji u okviru Paketa za ekonomski preporod“.

Situacija na terenu za porodice sa niskim ili bez prihoda nije nimalo dobra, i pored napora Vlade da preduzme mjere za ublažavanje ekonomske krize koja je u svetu nastala nakon pandemije koronavirusa, ocijenjuje Ombudsman.

"Obično su mjere koje je preduzela izvršna vlast imale kratkoročni uticaj na poboljšanje socio-ekonomske situacije za porodice i pojedince“, zaključio je Ombudsman.