Ukinute najnepopularnije

Vlada Kosova uvela je novi set mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa. Nakon dužeg vremenskog perioda ukinute su pojedine mjere koje su važile za najnepopularnije. Nema više policijskog sata, te će građani moći da se kreću slobodno u bilo koje doba dana i noći, za razliku od prethodnog perioda, kada je kretanje bilo ograničeno od 05.00 do 22.00.

Usled ukidanja policijskog časa, rad ugostiteljskih objekata više nije vremenski ograničen merama protiv kovida.

Osim policijskog časa, naloženo je ukidanje još nekoliko mera koje i te kako nisu bile popularne među ugostiteljima – od 7. marta biće dozvoljen rad noćnih klubova, organizovanje festivala, koncerata, venčanja, ekskurzija, hodočašća, porodičnih zabava do 50 odsto kapaciteta. Međutim, oni koji prisustvuju ovakvim događajima, u obavezi su da ispune jedan od više uslova koji nalažu vakcinaciju ili posedovanje negativnog PCR testa.

U nastavku prenosimo odluku Vlade Kosova.

A. Teritorijalna primena
1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Republike Kosovo.

B. Ulazi i izlasci stranih državljana u Republiku Kosovo i iz nje
2. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo treba da poseduje jedan od sledećih dokaza:

2.1 Potvrdu o potpunoj vakcinaciji sa dve (2) doze, ili jednom dozom vakcine Janssen (J&J) i da nije prošlo više od 12 meseci od primanja poslednje doze;

2.2 Potvrdu o vakcinaciji sa jednom dozom zajedno sa negativnim RT-PCR testom na COVID-19, ne starijim od 48 časova;

2.3 Dokaz da je osoba preležala COVID-19 u poslednjih 90 dana (pozitivan RT-PCR test izdat u poslednjih 21–90 dana);

2.4 Dokaz da je osoba primila treću/buster dozu;

2.5 Dokaz o negativnom RT-PCR testu na COVID-19, ne stariji od 48 sati.

3. Sledeće osobe su oslobođene zahteva da poseduju bilo koji dokaz predviđen tačkama 2.1 do 2.5:

3.1 Osobe koje ulaze na Kosovo putem aerodroma ili kopnenih graničnih punktova i napuštaju Kosovo (tranzit) u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza, pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sati i da izađu na granični prelaz koji nije isti kao onaj preko kog su ušli;

3.2 Osobe koje rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID-19;
3.3 Građani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;

3.4 Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanom autobuskom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da potpišu izjavu da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;

3.5 Strane diplomate akreditovane na Kosovu i pripadnici snaga KFOR-a;

3.6 Osobe mlađe od dvanaest (12) godina;

3.7 Građani Republike Kosovo koji nemaju dve doze vakcine ili negativan RT-PCR test na COVID-19, ne stariji od 48 sati, dužni su da borave u kućnom karantinu u periodu od sedam (7) dana od ulaska na teritoriju Republike Kosovo;

3.8 Osobe sa medicinskim dokazom izdatim od strane lekara specijaliste iz odgovarajuće oblasti da imaju kontraindikacije i da su izuzeta od vakcinacije. Takve osobe moraju pokazati negativan RT-PCR test na COVID-19, koji nije odrađen ranije od 48 sati pre polaska (za putnike koji ulaze vazdušnim putem) ili 48 sati pre dolaska na granični prelaz (za putnike koji ulaze kopnenim putem).

3.9 Osobe od 12 do 16 godina moraju imati negativan RT-PCR test ne stariji od 48 sati.

C. Zaštita i bezbednost na radu
4. Svi zaposleni u javnim institucijama, centralnim i lokalnim javnim preduzećima, privatnim biznisima, organizacijama, kao i drugim subjektima, moraju da poseduju jedan od sledećih dokaza, kako bi im se omogućio ulazak u radne prostorije:

4.1 Potvrda o vakcinaciji sa najmanje dve doze ili jednom dozom Janssen vakcine protiv COVID-19;

4.2 Osobe sa medicinskim dokazom od lekara specijaliste iz odgovarajuće oblasti da imaju kontraindikacije i da su izuzete od vakcinacije, moraju imati negativan RT-PCR test na COVID 19 ne stariji od nedelju dana;

5. Najviši administrativni službenik, odnosno onaj koji obavlja ekvivalentnu poziciju u javnoj i privatnoj instituciji, kao i drugi subjekti, dužni su da imenuju jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 4.1 do 4.2.

D. Opšte mere zaštite i higijene
6. Javne i privatne institucije i drugi subjekti dužni su da postave dezinfekciona sredstva za ruke i maske za lice na pristupačnim mestima na ulazu u zgradu i u zatvorenom prostoru.

7. Javne i privatne institucije i drugi subjekti dužni su da postave vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19 na ulazu u svaku zgradu, uključujući znak koji zabranjuje ulazak u zgradu bez maski, poštovanje  udaljenosti od jednog (1) metra i promotivne oznake za vakcinaciju na osnovu dizajna Ministarstva zdravlja.

8. Službenici javnih i privatnih ustanova i drugi subjekti dužni su da sprovedu dezinfekciju i ventilaciju zatvorenih prostorija.

9. Nošenje maske koja pokriva nos i usta obavezno je u svim slučajevima, u zatvorenim prostorijama.

10. Sve javne i privatne institucije, kao i drugi subjekti, dužni su da imenuju zaposlenog koji će pratiti sprovođenje mera definisanih u tački 9. i posedovanje dokaza iz tačaka 4.1 do 4.2.

E. Obrazovne institucije
11. Nastavno-obrazovni proces u predškolskim ustanovama i dnevnim boravcima odvija se prema preporukama za predškolske ustanove NIJZK od 20. 01. 2022. godine.

12. Nastavno-obrazovni proces u svim ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja svih nivoa, kao i u dnevnim boravcima odvija se u skladu sa Uputstvima MONTI-a za organizaciju obrazovnog procesa u uslovima pandemije Covid-19. Radne grupe edukativno-obrazovnih institucija odlučuju o sprovođenju scenarija za organizaciju nastavnog procesa u zavisnosti od situacije u ustanovi i učionicama.

13. Nastavni proces u javnim i privatnim ustanovama visokog obrazovanja kao i u institucijama za osposobljavanje i neformalnu nastavu, odvija se uz fizičko prisustvo pod uslovom da grupe preko 50 osoba budu smeštene u najviše 50% prostora.

14. Studenti da bi mogli da se prijave u studentski dom moraju da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 4.1 ili 4.2.

15. Studenti u državnim i privatnim univerzitetskim ustanovama moraju da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 4.1 do 4.2, kako bi im bio dozvoljen ulazak u zgradu ustanove.

16. Osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, uključujući predškolske ustanove i obdaništa, mora da poseduje bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 4.1 do 4.2, kako bi im bio dozvoljen ulazak u zgradu ustanove.

17. Najviši administrativni službenik, odnosno ekvivalentna pozicija u svakoj instituciji prema tačkama 14, 15 i 16, dužan je odlukom da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tački 4.1 ili 4.2.

F. Prijava za socijalne i penzione šeme
18. Nalaže se Ministarstvu finansija, rada i transfera da izuzme sve korisnike socijalnih i penzionih šema kojim upravlja MFRT od redovnog javljanja relevantnim kancelarijama radi evidentiranja, u skladu sa relevantnim zakonima.

G. Ograničavanje javnih i privatnih okupljanja
19. Osim ako je drugačije propisano ovom odlukom, dozvoljena su okupljanja u zatvorenom prostoru do 50% kapaciteta (radionice, sastanci, seminari, obuke ili druga okupljanja). Osim lica mlađih od 12 godina, obavezno je da učesnici poseduju jedan od dokaza navedenih u tački 19.1 do 19.4, da bi im bio dozvoljen ulazak u ove prostorije, a organizator je dužan da osigura fizičku distancu od jednog (1) metra između osoba i proveru odgovarajućih dokaza, kao što su:

19.1 Potvrda o vakcinaciji sa najmanje dve doze ili jednom dozom Janssen vakcine protiv COVID-19;

19.2 Lica koja poseduju medicinski dokaz izdat od strane specijaliste iz odgovarajuće oblasti da imaju kontraindikacije i da su izuzeta od vakcinacije, moraju da dostave negativan RT-PCR test na COVID-19, ne stariji od 48 sati;

19.3 Potvrda o vakcinaciji sa jednom dozom, ne starija od jednog (1) meseca;

19.4 Dokaz da je osoba preležala COVID-19 tokom prethodnih 90 dana (pozitivan RT-PCR test izdat tokom zadnjih 21–90 dana).

20. Sednice Skupštine i Vlade su dozvoljene bez obzira na broj osoba, uz poštovanje mera – nošenje maski i održavanje fizičke distance od jednog (1) metra između osoba.

21. Operativni centar za hitne slučajeve Ministarstva zdravlja može izdati posebnu dozvolu koja dozvoljava korišćenje iznad 50% kapaciteta, za događaje od posebnog značaja u funkciji javnog interesa.

22. Dozvoljena su okupljanja na otvorenom i kulturni događaji na otvorenom prostoru. Organizator je dužan da osigura poštovanje mera, uključujući održavanje fizičke distance od 1 metra između osoba i predstavljanje dokaza navedenih u tačkama 19.1 do 19.4, osim učesnika mlađih od 12 godina i nošenje maske.

23. Dozvoljeno je održavanje verskih ceremonija i obreda do 50% kapaciteta prostora koji se koristi, pod uslovom da poseduju jedan od dokaza iz tačke 19.1 do 19.4 da bi im bio dozvoljen ulazak u zatvorenim prostorijama, u skladu sa odgovarajućim vodičem, osim učesnika mlađih od 12 godina.

Đ. Aktivnosti i druga organizovanja

24. Od 7. marta 2022. godine, dozvoljava se rad noćnih klubova, kao i organizacija festivala, koncerata, izleta, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih zabava do 50% kapaciteta, na celoj teritoriji Republike Kosovo.

25. Subjekat koji upravlja aktivnošću je dužan da odredi jednu ili više odgovornih osoba koje će kontrolisati posedovanje jednog ili više dokaza navedenih u tački 19.1 do 19.4. i to na svakom ulazu u objekat.

H. Gastronomija
26. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju svoju delatnost. Klijenti i gastronomsko osoblje moraju posedovati bilo koji dokaz u skladu sa tačkama 19.1 do 19.4 kako bi im bilo dopušteno da uđu u zatvorene objekte, u skladu sa relevantnim smernicama, osim onih mlađih od 12 godina.

27. U prostorijama ugostiteljskih objekata treba da se odredi jedna ili više odgovornih osoba koje će da proveravaju posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 19.1 do 19.4.

28. U zatvorenim prostorima dozvoljeno je korišćenje do pedeset (50%) kapaciteta prostorije. Površina se računa za područje gde se služe  hrana i piće.

29. Značenje izraza ’otvoreni prostor’ i ’zatvoreni prostor’ je isto kao u Zakonu br. 04/L-156 o kontroli duvana.

30. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da sprovode svoje aktivnosti u skladu sa njihovim redovnim radnim vremenom, u skladu sa članom 40. Zakona br. 2004/18 o unutrašnjoj trgovini, odgovarajućim opštinskim propisima i odgovarajućim smernicama donetim od strane Ministarstva zdravlja.

31. Svaki sto mora biti opremljen dezinfekcionim sredstvima koja sadrže najmanje 60% alkohola.

I. Tržni centri i drugi ekonomski operatori
32. Dozvoljena je delatnost tržnih centara u skladu sa odgovarajućim vodičem.

33. Obavezuju se svi operatori čija je ekonomska delatnost vezana za trgovinu na veliko i malo da odrede maksimalan broj kupaca koji mogu istovremeno da borave u lokalu prema pravilu – jedna (1) osoba na 8 m2. Ovi operatori dužni su istovremeno da označe na ulazu maksimalan broj dozvoljenih klijenata. Površina se računa kao mesto na kojem klijenti mogu da borave.

34. Klijenti i osoblje u tržnim centrima moraju imati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama od 19.1 do 19.4, da bi im se dozvolio ulazak u objekat, osim onih mlađih od 12 godina.

35. Subjekt koji upravlja tržnim centrom dužan je da odredi jedno ili više odgovornih lica koja će da proveravaju posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama od 19.1 do 19.4 i to na svakom ulazu u tržni centar.

J. Rad sa strankama
36. U javnim ustanovama, privatnim i drugim subjektima, zaposleni/osoblje koje radi sa strankama/u direktnom kontaktu sa klijentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na, frizere, taksiste, zaposlene u prodavnicama i bankama, itd.), moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tački 19.1 do 19.4, kako bi im bilo dozvoljeno da odu na radno mesto. Obavezuju se da imenuju jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 19.1 do 19.4. Podstiče se primanje uplata u elektronskom obliku, umesto u gotovini.

37. Odgovorno lice javne, privatne ustanove, ili drugih subjekata, dužno je da prestane sa postrojavanjem ili okupljanjem unutar i van radnog/poslovnog okruženja, osim ukoliko postoji fizička udaljenost od najmanje 1 metar od drugih grupa lica.

K. Javni i međunarodni prevoz
38. Zabranjen je ulazak u vozila javnog i međunarodnog prevoza bez maske.

39. Operatorima drumskog prevoza putnika je dozvoljeno da rade na osnovu kapaciteta sedišta.

40. Osoblje i putnici u javnom prevozu moraju da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 19.1 do 19.4, da bi im bila dozvoljeno da rade, odnosno da putuju u vozilima javnog i međunarodnog prevoza, osim onih mlađih od 12 godina.

41. Svaki operator je dužan da u svakom javnom prevozu odredi jedno ili više odgovornih lica, koja će proveriti da li putnici poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tački 19.1 do 19.4.

L. Pozorišta, biblioteke itd.
42. Bibliotekama, muzejima, bioskopima, pozorištima, omladinskim centrima, muzejima, kulturnim centrima sa grupama ili drugim sličnim institucijama potčinjenim MKOS-u ili opštinama, dozvoljeno je da rade koristeći 50% kapaciteta prostora/površine odgovarajućih objekata, pod uslovom da publika sedi na stolicama. Obavezno je korišćenje maske i održavanje fizičke distance od jednog (1) metra između osoba.

43. Korisnici aktivnosti prema tački 42, moraju da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 19.1 do 19.4, da bi im se dozvolio ulazak u objekat, osim onih mlađih od 12 godina.

44. U objektima iz tačke 42, rešenjem mora da se odredi jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tački 19.1 do 19.4.

Lj. Sport i rekreacija
45. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u skladu sa protokolima i preporukama međunarodnih organizacija za organizovanje sportskih dešavanja i zaštitnim merama Vlade Republike Kosovo.

46. Broj učesnika na takmičenju (sportista, klubova, zvaničnika i drugih neophodnih učesnika za održavanje takmičenja) određuju sportski savezi poštujući meru distance i ostale zaštitne mere.

47. U takmičarskim aktivnostima u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 50% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadioni, sportske hale, bazena, drugih zatvorenih prostorija) poštujući meru udaljenosti od 1 metra i druge mere zaštite.

48. U takmičarskim aktivnostima na otvorenom dozvoljeno je prisustvo gledalaca prema kapacitetu objekta ili sportskog prostora (stadiona, sportske hale, bazena, drugih zatvorenih prostorija) poštujući meru udaljenosti od 1 metra i druge mere zaštite.

49. Gledaoci u takmičarskim aktivnostima u zatvorenim prostorima ili na otvorenom moraju posedovati jednu od potvrda navedenih u tačkama 19.1 do 19.4.

50. Organizatori takmičenja su dužni da imenuju lica odgovorna za proveru posedovanja bilo koje od potvrda shodno tačkama 19.1 do 19.4, kao i da preduzme specifične mere, u skladu sa međunarodnim protokolima, za masovno upravljanje (navijače) pre, za vreme i posle ulaska u sportski objekat.

51. Dozvoljeno je korišćenje fitnes centara, teretana i sl. za individualne rekreativne aktivnosti. Klijenti i osoblje moraju posedovati bilo koju od potvrda navedenih u tačkama 19.1 do 19.4 ove Odluke.

52. Svaki fitnes centar, teretana i slično su dužni da imenuje najmanje jednog zaposlenog koji će proveriti posedovanje jedne od potvrda navedenih u tačkama 19.1 do 19.4.

53. Korišćenje fitnes centara, teretane i sl. vrši se u proporciji 1 klijent na 10 m2.

54. Obavezno je na svaki fitnes uređaj postaviti informativne table i sredstva za dezinfekciju (ili druga sredstva za čišćenje) radi njihovog informisanja i dezinfekcije od strane svakog klijenta nakon upotrebe.

M. Termalne banje
55. Za ulazak u termalne banje, klijenti i osoblje moraju imati jednu od potvrda navedenih u tačkama 19.1. do 19.4 ove Odluke, osim onih ispod 12 godina starosti. Obavezno je odrediti najmanje jednog zaposlenog koji će proveriti da li poseduju jednu od potvrda navedenih u tačkama 19.1 do 19.4.

N. Lični podaci i način provere potvrda prema tačkama 19.1 do 19.4
56. Određivanje ovlašćenih lica ili ovlašćenih radnika za proveru potvrda prema tačkama 19.1 do 19.4, vrši se odlukom gde se određuje ime i prezime ovlašćenog lica. Ova lica moraju biti prepoznatljiva – putem kartice/identifikacione oznake a njihova imena bi trebalo da se istaknu na ulazu institucije, trgovinskih centara, ugostiteljskih objekata ili bilo kojeg poslovanja.

57. Prikazivanje potvrda navedenih u tačkama 19.1 do 19.4 vrši se u obliku koji ne dozvoljava ovlašćenim licima ili ovlašćenim službama da kontrolišu posedovanje istih, drže, sačuvaju, registruju ili obrađuju podatke koje sadrže potvrde u bilo kom obliku, osim ako nosilac podataka da svoj pismeni pristanak za obradu takvih podataka.

58. Ovlašćenim i određenim licima po imenu, radi provere potvrda navedenih u tačkama 19.1 do 19.4, u slučajevima kada je nosilac podataka dao svoj pismeni pristanak za obradu ovih podataka, nije dozvoljeno da zadrže podatke ili da ih ponovo koriste u bilo koje svrhe, osim utvrđivanja posedovanja potvrda u interesu javnog zdravlja i samo u svrhu suzbijanja širenja pandemije COVID-19.