Odluka Vlade Kosova

Vlada Republike Kosovo danas je održala elektronski sastanak na kojem je, između ostalog, usvojila nove opšte i posebne mjera za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije COVID-19.

Nove mjere stupaju na snagu 6. decembra 2021. godine.

ODLUKA
o opštim i posebnim mjerama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19


I [Teritorijalna primjena]
Ova odluka se odnosi na cijelu teritoriju Republike Kosovo.

II [Ulaz i izlaz građana u i iz Republike Kosovo]
2. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo mora da posjeduje jedan od sljedećih dokaza:
2.1 Certifikat o vakcinaciji sa kompletnom (dvije doze) vakcinaciju protiv KOVID-19;
2.2 Certifikat o vakcinaciji sa jednom dozom, ne stariji od četiri (4) sedmice, zajedno sa negativnim RT-PCR testom na COVID-19, ne starijim od 48 sati;
2.3 Certifikat o vakcinaciji sa jednom dozom zajedno sa dokazom da je osoba preležala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat ne manje od 21 dan i ne duže od 180 dana).
3. Od 3. januara 2022. godine za sva lica koja ulaze u Republiku Kosovo važiće samo dokazi iz tačke 2.1. ove Odluke.
4. Državljanima Republike Kosovo, kao i licima sa privremenim ili stalnom boravišnom dozvolom na Kosovu, koji ne posjeduju nijedan od dokaza 2.1 do 2.3 i koji žele da uđu na teritoriju Republike Kosovo, daje se mogućnost da budu vakcinisani od strane timova koji se nalazi na graničnom prijelazu Međunarodnom aerodromu Adem Jashari (za one koji ulaze vazdušnim putem), i na graničnim prijelazima u Vrbnica, Merdare, Bijela zemlja, Elez Han (za one koji ulaze kopnenim putem).
5. Od zahtjeva za posjedovanje bilo kojeg od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3 oslobađaju se:
5.1 Lica koja ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih punktova i napuštaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih punktova, pod uslovom da na ulazu potpišem izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;
5.2 Lica koja rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju protokola za međunarodni transport za zaštitu od COVID-19;
5.3 Državljani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u posljednjih 12 sati;
5.4. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzit, pod uslovom da je potpisana izjava da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;
5.5 Strane diplomate, akreditovane na Kosovu;
5.6 Lica mlađa od dvanaest (12) godina;
5.7 Osobe sa medicinskim dokazima koje imaju naučno dokazane kontraindikacije za nevakcinaciju. Takve osobe moraju dostaviti negativan RT-PCR test na COVID-19, ne stariji od 48 sati.

III [Zaštita i sigurnost na radu]
6. Svi zaposleni u javnim ustanovama, kao i zaposleni u javnim preduzećima u Vladinom vlasništvu ili opštine, moraju posjedovati jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se omogućio ulazak u radni prostor.
7. Najviši administrativni službenik svake javne institucije je dužan da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

IV [Opšte mjere zaštite i higijene]
8. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti, dužni su da drže sredstva za dezinfekciju ruku i određenu količinu maski na pristupačnim mjestima na ulazu u objekat kao i u unutrašnjosti.
9. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti dužni su da na ulazu svakog objekta postave vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19, uključujući i znak zabrane ulaska u objekat bez maski, uz poštovanje udaljenosti.
10. Rukovodioci javnih i privatnih ustanova i drugih subjekata dužni su da vrše dezinfekciju i ventilaciju zatvorenih prostora.
11. Nošenje maske koja pokriva nos i usta je obavezno u svim slučajevima, osim:
11.1 Kada upravljate vozilom sami, ili kada su prisutni u vozilu isključivo članovi uže porodice;
11.2 Tokom trčanja, vožnje bicikla i fizičkih vježbi;
11.3 Dok jedete ili pijete.
12. U zatvorene prostorije zabranjen je ulaz bez maske.
13. Sve javne i privatne institucije dužne su da odrede službenika za praćenje sprovođenja mjere definisane u tački 12. i evidenciju prema tačkama 2.1 i 2.3.

V [Ograničenje kretanja]
14. Ograničenje kretanja građana i dalje traje od 00:00 do 05:00 časova, osim:
14.1 Slučajevi hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lijekova, pružanje njege ili medicinske pomoći, izbjegavanje štete ili izbjegavanje rizika od povrede);
14.2 Promet za zdravstveno, bezbjednosno osoblje i operatere koji obavljaju javne radove ili usluge;
14.3 Osoblje u noćnoj smjeni privrednih operatera koji obezbjeđuju funkcionisanje lanca snabdjevanja (uključujući transport robe/usluga), ali pod uslovom da im je obezbjeđena posebna dozvola od EDI sistema Poreske uprave Kosova.
14.4. Lica koja daju dokaz da moraju biti na aerodromu za vrijeme policijskog časa, jer moraju da putuju vazdušnim putem;
14.5. Lica kojima se izdaje posebna privremena dozvola koju izdaje Urgentni operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova, shodno tački 15, zbog potrebe kretanja u vrijeme policijskog časa.
15. Poslodavci su dužni da obezbjede svojim zaposlenima koji podliježu ograničenju iz tačke 13. dovoljno vremena da putuju do svojih stanova.
16. Operativni centar za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova može izdati posebnu dozvolu za lica koja dostave dokaze o neophodnosti privremenog produženja ograničenja kretanja.

VI [Obrazovne institucije]
17. Nastavni proces u predškolskim i ustanovama cjelodnevnog boravka nastavlja se redovno.
18. Nastavno-obrazovni proces u ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja svih nivoa, kao i u ustanovama cjelodnevnog boravka, odvija se po redovnom rasporedu i uz fizičko prisustvo, uz podršku, praćenje i aktivan nadzor od strane opštinskih i institucionalnih radnih grupa.
19. Nastavni proces u javnim i privatnim ustanovama visokog obrazovanja, kao i u ustanovama za obuku i neformalno obrazovanje odvija se uz fizičko prisustvo pod uslovom da grupe preko 50 osoba budu smještene u najviše 50% prostora.
20. Studenti da bi se mogli prijaviti u dom moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.
21. Studenti javnih i privatnih univerzitetskih institucija moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se dozvolio ulazak u zgradu institucije.
22. Osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, uključujući predškolske i ustanovama cjelodnevnog boravka, mora posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3 kako bi im se omogućio pristup ustanovama.
23. Najviši službenik svake institucije prema tačkama 18, 19 i 20, dužan je odlukom da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.
24. Svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenika.

VII [Zahtjev za socijalne i penzione programe]
25. Zadužuje se Ministarstvo finansija, rada i transfera da oslobodi sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFRT od redovnog javljanja nadležnim kancelarijama radi evidentiranja, kako je propisano relevantnim zakonima.

VIII [Ograničenje javnih i privatnih sastanaka]
26. Osim ako je drugačije određeno ovom odlukom, dozvoljena su okupljanja u zatvorenom prostoru do trideset (30) osoba (radionice, sastanci, seminari, obuke ili drugi skupovi). Učesnici su dužni da posjeduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se omogućio ulazak u ove prostorije, a organizator je dužan osigurati fizičku udaljenost od 1 metar između osoba i provjeriti relevantne dokaze.
26.1 Sastanci Skupštine i Vlade su dozvoljeni bez obzira na broj lica, uz poštovanje nošenja maski i fizičkog rastojanja od 1 metar između lica.
27. Urgentni operativni centar Ministarstva zdravlja može izdati posebnu dozvolu, preko trideset (30) lica, za događaje od posebnog značaja u funkciji javnog interesa.
28. Dozvoljena su okupljanja i kulturna dešavanja na otvorenom do sedamdeset (70) ljudi (publika). Organizator je dužan osigurati održavanje fizičke udaljenosti od 1 metar između osoba i predstavljanje dokaza iz tačaka 2.1. do 2.3. ove odluke.
29. Izuzetno od tačaka 27 i 28, za koncerte i festivale sa publikom koja stoji primjenjuju se zabrane iz tačke 33.
30. Vjerskim obredima je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost do 50% upotrebnog kapaciteta pod uslovom da posjeduju bilo koji od dokaza iz tačaka 2.1. do 2.3. za ulazak u zatvorene prostore, u skladu s relevantnim uputstvom.
31. Otvaranje hatara (izjava saučešća) dozvoljeno je u zatvorenom prostoru do trideset (30) lica, a u otvorenim prostorijama do sedamdeset (70) lica, uz primjenu zaštitnih mjera (maske i fizička distanca).
32. Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice, uz obezbjeđenje da učesnici održavaju fizičku udaljenost od 1 metar jedni od drugih.

IX [Zabrana određenih aktivnosti i organizacija]
33. Bez obzira na broj lica, zabranjena je djelatnost noćnih klubova, kao i organizovanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, vjenčanja, vjeridbi, porodičnih i društvenih veselja na cijeloj teritoriji Republike Kosovo.

X [Gastronomija]
34. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost. Klijenti i gastronomsko osoblje moraju posjedovati bilo koji od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3 kako bi im se omogućio ulazak u zatvorene prostore lokala, u skladu sa relevantnim uputstvom.
35. U prostorijama gastronomije obavezno je odrediti jedno ili više odgovornih osoba koje će provjeriti posjedovanje nekog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.
36. Korištenje zatvorenih prostora dozvoljeno je do 50% kapaciteta prostora. U otvorenim prostorima dozvoljeno je korištenje do 70% kapaciteta prostora. Površina se računa za prostor u kojem se služe hrana i piće.
37. Značenje izraza „otvoreni prostor” i „zatvoreni prostor” ima isto značenje sa Zakonom br. 04 / L-156 o kontroli duhana.
38. Kupci moraju sjedeti svo vrijeme u prostorijama gastronomske usluge u kojima je dozvoljena usluga hrane ili pića, osim:
38.1 Prilikom ulaska ili izlaska iz prostorija lokala;
38.2 Prilikom plaćanja porudžbine;
38.3 Prilikom odlaska ili povratka iz toaleta;
38.4 Kada je to potrebno iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga.
39. U slučajevima iz tačke 38.1 do 38.4 obavezno je nošenje maske koja pokriva nos i usta.
40. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost od 05:00 do 23:00 sata.
41. Muzika je dozvoljena samo do 21:30.
42. Menadžeri lokala treba da osiguraju da razmak između kupaca za različitim stolovima bude najmanje jedan (1) metar.
43. Naslon jedne stolice treba da bude udaljen najmanje jedan (1) metar od naslona druge stolice.
44. Do 4 osobe su dozvoljene za stolom u zatvorenim prostorima. U slučaju da su stolovi veći od dva (2) metra, onda je preduslov ograničenje pet (5) osoba na 10 m2.
45. Na „otvorenom prostoru” ili za šankom dozoljeno je do šest (6) osoba.
46. Svaki sto mora biti opremljen dezinfekcionim sredstvima koji sadrže najmanje 60% alkohola.
47. Usluga “poručena dostava” može raditi i nakon 23:00 sata, nakon što dobije posebnu dozvolu od strane EDI sistema (Poreska administracija Kosova).

XI [Tržni centri i drugi privredni subjekti]
48. Djelatnost trgovačkih centara je dozvoljena prema odgovarajućem uputstvu.
49. Svi operateri, koji za privrednu djelatnost imaju trgovinu na veliko i malo, dužni su da istovremeno odrede maksimalan broj kupaca u prostorijama po pravilu – 1 osoba na 8 m2. Ovi operateri su dužni da na ulazu označe maksimalan broj dozvoljenih kupaca u isto vrijeme. Površina se izračunava za područje u kojem je klijentima dozvoljen boravak.
50. Kupci i osoblje u tržnim centrima i pozivnim centrima (call center) moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se omogućio ulazak u objekat.
51. U tržnim centrima i pozivnim centrima obavezno je odrediti jedno ili više odgovornih osoba koje će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

XII [Rad u parovima]
52. U javnim/privatnim institucijama ili preduzećima, zaposleni/osoblje koje rade u parovima/direktnom kontaktu sa klijentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na, berbere, taksiste, zaposlene u marketima i bankama, itd.), moraju posjedovati bilo koji od dokaza iz tačaka 2.1 do 2.3 kako bi se omogućio pristup objektu. Dužno je imenovati jedno ili više odgovornih osoba koje će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.
53. Odgovorno lice javne ili privatne institucije i privrednih subjekata, obaveže se da prestane sa postrojavanjem ili okupljanjem unutar i van radnog/poslovnog okruženja, osim ako postoji fizička udaljenost od najmanje 1 metar od drugih grupa lica.

XIII [Javni prevoz]
54. Zabranjen je ulazak u vozila javnog prevoza bez maske.
55. Operaterima putničkog drumskog saobraćaja je dozvoljeno da rade koristeći 50% kapaciteta za sjedenje.
56. Do dva (2) putnika mogu putovati taksijem.
57. Osoblje i putnici javnog prevoza moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, da bi im se dozvolila aktivnost, odnosno putovanje sredstvima javnog prevoza.
58. Svaki operater je dužan da u svakom javnom prevozu odredi jednu ili više odgovornih lica, koja će provjeriti da li putnici posjeduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

XIV [Pozorišta, biblioteke, itd.]
59. Bibliotekama, muzejima, bioskopima, pozorištima, koncertima filharmonije, operi, baletu, orkestrima, ansamblima, omladinskim centrima, kulturnim centrima sa grupama ili drugim sličnim podređenim institucijama MKOS-a ili opština, dozvoljeno je da rade koristeći 50% prostora/površinski kapacitet odgovarajućih objekata, pod uslovom da publika sjedi u stolici. Obavezno nošenje maske i fizičkog razmaka od 1 metar između osoba.
60. Korisnici aktivnosti prema tački 59. moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se omogućio ulazak u zgradu.
61. U poslovima iz tačke 59. rješenjem se mora odrediti jedno ili više odgovornih osoba koje će kontrolisati posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

XV [Sport i rekreacija]
62. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u skladu sa protokolima i preporukama svjetskih organizacija za organizovanje sportskih događaja i zaštitnim mjerama Vlade Republike Kosovo.
63. Broj učesnika takmičenja (sportista, klubova, službenih lica i drugih učesnika neophodnih za odvijanje takmičenja) utvrđuje sportski savez uz poštovanje mjere udaljenosti i drugih zaštitnih mjera.
64. U takmičarskim aktivnostima u dvorani dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 10% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadiona, sportske hale, bazena, drugih zatvorenih prostora) uz poštovanje mjere udaljenosti od 1 metar i drugih mjera zaštite.
65. U takmičarskim aktivnostima na otvorenom dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 30% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska dvorana, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje udaljenosti od 1,5 metara i druge zaštitne mjere. 66. Gledaoci u takmičarskim aktivnostima u dvorani ili na otvorenom moraju posjedovati jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.
67. Organizatori takmičenja su dužni da imenuju lica odgovorna za kontrolu posjedovanja bilo kojeg od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3, kao i da preduzmu posebne mjere, u skladu sa međunarodnim protokolima, za upravljanje masom (navijačima) prije, za vrijeme i nakon ulaska u sportski prostor.
68. Dozvoljeno je korištenje teretana, sportskih hala i sl. za individualne rekreativne aktivnosti. Klijenti i osoblje moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3 ove Odluke.
69. Svaki fitnes, teretana i slično je dužan da imenuje najmanje jednog radnika koji će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.
70. Korištenje teretana, teretana i sl. vrši se u omjeru 1 klijent na 10 m2.
71. Obavezno je na svaki fitnes prostor postaviti informativne table i sredstva za dezinfekciju (ili druga sredstva za čišćenje) u cilju njihovog upoznavanja i dezinfekcije od strane svakog klijenta nakon upotrebe.

XVI [Termalne banje]
72. Za ulazak u termalne banje, klijenti i osoblje moraju posjedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3 ove odluke. Obavezno je imenovati najmanje jednog radnika koji će provjeriti posjedovanje bilo kojeg od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

XVII [Tržnice i klanje životinja]
73. Javnim auto-pijacama, pijacama za životinja i živinu dozvoljeno je da obavljaju djelatnost koristeći 30% kapaciteta prostora/površina odgovarajućih objekata. Obavezno je nošenje maske i postavljanje tezgi na fizičkoj udaljenosti od najmanje 2 metra.

XVIII [Lični podaci i način provjere dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3]
74. Imenovanje ovlašćenih lica ili ovlašćenih službenika za kontrolu dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3, vrši se rješenjem kojim se utvrđuje ime i prezime ovlašćenog lica. Ove osobe moraju biti prepoznatljive putem kartice/identifikacione oznake i njihova imena moraju biti istaknuta na ulazu u ustanovu, tržne centre, gastronomske prostore i sve druge poslove.
75. Predstavljanje dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, vrši se u obliku koji ne dozvoljava ovlašćenim licima ili službama da kontrolišu njihovo posjedovanje, da drže, čuvaju, registruju ili obrađuju podatke sadržane u dokazima u bilo kojem obliku, osim ako osoba predočena u podacima nije dala svoj pismeni pristanak za obradu tih podataka.
76. Ovlašćenim i određenim osobama, u cilju provjere dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, u slučajevima kada je osoba predočena u podacima dao pismeni pristanak za obradu ovih podataka, nije dozvoljeno zadržavanje podataka ili njihovo ponovno korištenje u druge svrhe, osim utvrđivanja posjedovanja dokaza, u interesu javnog zdravlja i isključivo u svrhu borbe protiv širenja pandemije COVID-19.

XIX [Vodiči i objašnjenja]
77. Ministarstvo zdravlja je dužno da donese privremene, opšte i posebne smjernice za prevenciju i kontrolu bolesti COVID-19, i to:
77.1. Privremene smjernice za primjenu opštih mjera za prevenciju i borbu protiv COVID-19;
77.2. Privremeni vodič za lične usluge i poslovni sektor, industriju, javnu upravu i nevladine organizacije;
77.3. Privremeni vodič za obrazovne ustanove svih nivoa;
77.4. Privremeni vodič kroz gastronomiju, ugostiteljstvo, prodajne i trgovačke centre;
77.5. Privremeni vodič za vjerska okupljanja, sahrane, radionice i kulturne aktivnosti,
77.6. Privremeni vodič za fitnes, teretane i druge rekreativne i sportske aktivnosti;
77.7. Privremeni vodič za javni prevoz;
77.8. Privremeni vodič za zdravstvene ustanove;
77.9. Privremeni vodič za civilno vazduhoplovstvo;
77.10. Privremeni vodič za kazneno-popravne ustanove, centre za azil i pritvore za strance;
78. Smjernice iz tačke 77. su obavezne za sva lica i sektore na koje se odnose.
79. Ministarstvo zdravlja je dužno da u slučaju potrebe da pojašnjenja po tačkama ove odluke.

XX [Implementacija]
80. Ministar zdravlja, Agencija za hranu i veterinu i Policija Kosova dužni su, u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, da nadgledaju sprovođenje ove odluke i da podnose nedjeljni izvještaj Kancelariji premijera (svakog petka do 16:00).
81. Ministarstvo zdravlja, Bolnička služba Kliničko univerzitetskog centra Kosova (BSKUCK) i Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova (NIJZK) su dužni da podnose Uredu premijera sedmični izvještaj (svakog petka do 16:00) o sprovođenju mjera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dvije sedmice.
82. Ministarstvo zdravlja je dužno da, na osnovu Zakona br. 07/L-006 o prevenciji i suzbijanju pandemije COVID-19, na teritoriji Republike Kosovo donositi operativna rješenja u zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuka NIJZK.
83. Policija Kosova i odgovorni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje mjera, drugih odluka i relevantnih smjernica u sprovođenju Zakona br. 07 / L-006 o sprečavanju i kontroli pandemije na teritoriji Republike Kosovo.
84. Za prekršioce mjera nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mjere prema Zakonu br. 07 / L-006 o prevenciji i borbi protiv pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo i drugim važećim zakonima.
85. Jedini organ koji može tumačiti ovu odluku je Ministarstvo zdravlja, dok svaka druga institucija može dati pojašnjenja o kategorijama na koje se ova odluka odnosi, tek nakon odobrenja tog pojašnjenja od strane Ministarstva zdravlja.

XXI [Ukidanje odluke br. 01/41]
86. Odluka Vlade br. 01/41, od 23.10.2021. se ukida.

XXII [Stupanje na snagu]
87. Odluka stupa na snagu 6. decembra 2021. godine.