Deseto redovno zasjedanje

Vlada Kosova na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem održala je svoju desetu redovnu sjednicu na kojoj je odobrila Srednjoročni okvir rashoda za period 2022. do 2024. godine, konceptni dokument i druge odluke u oblastima odgovornosti svojih ustavnih i zakonskih, prenosi Reporteri.

Prva tačka koju je odobrio vladin kabinet bila je Uredba o definisanju postupka prijema i rukovanja signalnim slučajevima, koja ima za cilj definisanje pravila i postupaka za prijem i rukovanje signalnim slučajevima, kao i prava i odgovornosti službenog lica.

Ova uredba je u skladu sa Direktivom (EU) 2019/1937 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2019. godine o zaštiti lica koja prijavljuju kršenja zakona EU. Ona se odnosi na sva lica u kontekstu zaposlenja, kao i na javne institucije.

Vlada Kosova je takođe odobrila odluku o dodeli sredstava za snabdjevanje lijekovima sa esencijalne liste u iznosu od 6,8 miliona eura Ministarstvu zdravlja, u okviru programa Relevantne farmaceutske usluge, u kategoriji rashoda roba i usluge. Sredstva se dodjeljuju iz programa ekonomskog oporavka, iz kategorije izdataka, subvencija i transfera.

Vladin kabinet je takođe odobrio Tromjesečni finansijski izvještaj budžeta Kosova za period od 1. januara do 31. marta 2021. godine, koji sadrži rezime glavnih trendova budžetskih prihoda i rashoda tokom prvog kvartala 2021. godine. U prvom tromjesečju 2021. godine ukupni prihodi iznosili su 523,94 miliona eura i predstavljaju 21 odsto od ukupno planiranih godišnjih primanja, dok se u poređenju sa ostvarenjem iz prvog kvartala prethodne godine bilježi rast od 30 odsto.

U međuvremenu, u pogledu izdataka, tokom prvog kvartala 2021. godine isplate su dostigle iznos od 520,25 miliona eura i predstavljaju 20 odsto godišnjeg plana rashoda, dok u poređenju sa ostvarenjem iz istog perioda prošle godine bilježi se porast od 121,21 miliona eura ili 30 odsto.

Čelnici Vlade Kosova odobrili su i Program državnog duga za period od 2022. do 2024. godine koji odražava najnovija kretanja u parametrima državnog duga, procjenjuje glavne rizike povezane sa državnim dugom i postavlja srednjoročne ciljeve upravljanja državnim dugom.

Trenutni portfolio državnog duga Kosova sastoji se od međunarodnog duga, domaćeg duga i državnih garancija. U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo ima relativno nizak nivo državnog duga, koji čini 21,83 procenta BDP-a.

Glavni cilj Vlade Kosova za upravljanje javnim dugom je finansiranje budžetskog deficita po najnižim mogućim troškovima, uz prihvatljiv nivo izloženosti finansijskim rizicima.

Na istoj sjednici, vladin kabinet je pregledao i odobrio Srednjoročni okvir rashoda za period 2022. - 2024. godine, što je glavni dokument na osnovu kojeg će se izrađivati godišnji budžet za 2022 godinu.

Glavni cilj SOR-a je da pruži utemeljenu analizu makroekonomskog okruženja u zemlji, postavljajući tako temelje za planiranje budžeta za naredne godine u skladu sa strateškim prioritetima Vlade. MTEF 2022-2024 je strukturiran u četiri glavna djela.

Prvi dio sadrži Izjavu o srednjoročnim prioritetima; drugi dio je makro-fiskalni okvir, a u trećem i četvrtom dijelu su predstavljene fiskalne prognoze kojima se utvrđuju opšta ograničenja rashoda na osnovu kojih se kasnije pripremaju centralni i opštinski budžet.

Na prijedlog Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, Vlada Kosova je odobrila koncept papir za oblast industrijske svojine, čiji je cilj da se bavi pravima industrijske svojine u oblasti patenata, žigova, industrijskog dizajna i topografija.

Na zahtjev Ministarstva zdravlja, Vlada je odlučila o načinu direktnog plaćanja u vidu avansa UNOPS-u u ime i za račun Ministarstva zdravlja i računovodstva u ISFUK u odgovarajućem avansnom kodu za direktno zaduživanje isplate u iznosu od 1.548.858,20 eura, na osnovu sporazuma od 1. aprila 2021. između Ministarstva zdravlja i UNOPS-a za nabavku djelatnosti definisanih Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o kreditu između Razvojne banke Savjeta Evrope i Kosova (BZHKE) - Instrument finansiranja javnog sektora za hitne mere COVID-19, kao i na osnovu Sporazuma između Ministarstva zdravlja Kosova i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) od 1.4 2021. godine.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri