OBJAVLJEN DOKUMENT

Evropski revizorski sud (ECA) trenutno razmatra efikasnost mjera EU za podršku vladavini prava na Zapadnom Balkanu.

Revizija pokriva četiri zemlje kandidata za EU - Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, i dva potencijalna kandidata - Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, saopštio je sud sa sjedištem u Luksemburgu.

Kako se navodi, promovisanje vladavine prava ključni je dio agende EU u odnosima sa zemljama koje nisu članice i neophodan je uslov koji države moraju da poštuju prije nego što se pridruže Uniji.

Podrška EU vladavini prava u zemljama u procesu pristupanja uglavnom se pruža kroz politički dijalog. Pored toga, tokom procesa pristupanja zemlje kandidati dobijaju finansijsku i tehničku pomoć za sprovođenje zakonskih reformi potrebnih za članstvo u EU.
Vladavina prava, iako je EU nije formalno definisala, obuhvata šest principa - jednakost pred zakonom, pravnu sigurnost, podjelu vlasti, nezavisne i nepristrasne sudove, transparentne i demokratske zakonodavne postupke i efikasnu sudsku reviziju.

Kako se ističe, jačanje vladavine prava je neodvojivo povezano sa borbom protiv korupcije i takođe je ključni uslov za ekonomski rast.

Da bi ušle u EU, zemlje kandidati moraju da pokažu da imaju kapacitet da preuzmu obaveze članstva, kako je predviđeno Kopenhaškim kriterijumima iz 1993.

Prvi od tih kriterijuma tiče se postojanja razvijenih, stabilnih institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina, navodi se u saopštenju ECA i dodaje da brzina pregovora o članstvu u velikoj mjeri zavisi od napretka u toj oblasti.

Član ECA zadužen za reviziju Juhan Parts istakao je da je vladavina prava preduslov za članstvo u EU o kome ne može biti pregovora i dodao da se zemlje Zapadnog Balkana još suočavaju sa problemom korupcije i funkcionisanja institucija, što im smeta na putu u EU.

"Naša  revizija će ispitati da li im EU zaista pomaže da postignu napredak na tim poljima, tako da uskoro mogu biti na putu priključenja EU", rekao je Parts.

On je rekao da je EU ukupno tokom perioda 2014-2020. dodjelila Zapadnom Balkanu oko 700 miliona eura za podršku vladavini prava i osnovnih prava, što predstavlja 16 odsto bilateralne pomoći EU tim zemljama.

Cilj revizije ECA, koja je upravo počela, jeste da utvrdi kojiko su efikasne bile mjere za jačanje vladavine prava na Zapadnom Balkanu.

Revizori će se posebno baviti time da li je EU podrška za vladavinu prava bila odgovarajuće dizajnirana, da li je dobro korišćena za rješavanje ključnih identifikovanih pitanja i da li je za rezultat imala konkretna i održiva poboljšanja u skladu sa standardima EU.

Završetak revizije predviđen je za kraj 2021. godine.