Bilgaip Maznikar, advokat iz Prizrena rođen 27.04. 1962. u selu Brod, opština Dragaš i pripadnik je bošnjačke nacionalne zajednice.

Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini a pravosudni ispit polozio 2002. godine u Prištini.
Završio je kurs za trajno pravno obrazovanje pri OSCE-u 2005. položio prijemne ispite za sudiju i tužioce pred NSTK u Prištini, radno iskustvo na pravnim poslovima vise od 20. godina. Osim maternjeg bosanskog, dobro govori albanski i turski jezik.Od 5.maja 2003. godine radi kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji u Prizrenu a od jula 2009. godine član je Sudskog Savjeta Kosova. Radi u svojoj advokatskoj kancelariji u Prizrenu, u ul. Saraqeva br. 35 .
Radno vrijeme je svakog radnog dana od 08-16 časova, subotom od 08-14.
Kontakt podaci su u Datoteci Biznisa na web portalu info-ks.net.
Kontakt telefoni su mobilni tel. 044 216 398, fiksni 029/ 232- 441, i e-mail adresa: avokat_bilgaip@hotmail.com

Gospodine Maznikar, ko su vaši najčešći klijenti? Koji su njihovi problemi?
 
Moji klijenti su svi građani Kosova, međutim većina klijenata su pripadnici bošnjačke zajednice koji žive u Prizrenu, Dragašu, Župi i Podgori.

Obzirom da najviše radim na predmetima rješavanja imovinsko-pravnih, obligacionih, upravnih i sporova iz radnih odnosa, tako da problemi mojih klijenata uglavnom su imovinsko-pravnog karaktera.
 
Možete li nam više reći o sistemu pravosuđa na Kosovu?

Sudska vlast na Kosovu je jedinstvena, pravična, apolitična, nepristrasna i obezbjeđuje jednak pristup sudovima. Ostvarivanje funkcionisanja sistema pravosudja odnosno, sudstva, podrazumjeva obezbjeđenje i zaštitu ljudskih sloboda i prava, i poštovanje i zaštita ustavnosti i zakonitosti.

Osnovna nacela na kojima se zasniva organizacija i metod rada sudstva su načelo zakonitosti, načelo nezavisnosti sudstva, javnost u radu sudova, dakle načela koja su prihvaćena u demokratskim državama. Sistem pravosudja na Kosovu funkcioniše preko Pravosudnih organa - odnosno sudova i tužilaštva.

U našem pravosudnom sistemu postoje:

- Redovni sudovi i to: Opštinski, Okruzni i Vrhovni sud,

- Specijalizovani sud: Okružni Privredni Sud u Prištini, i

- Tužilaštva: Opštinsko, Okružno, Državno i Specijalno tužilaštvo.

Opštinski sudovi se formiraju na teritoriji jedne opštine.

Nadliježnosti opštinskih sudova su: u građanskoj oblasti da rjesava imovinsko-pravne sporove, radne , stambene , vanparnične sporove, uređenje međa, fizička dioba, oduzimnje poslovne sposobnosti, proglašenje nestalog lica za umrlim, naslijeđivanje, sastavljanje testamenta, ovjera ugovora o doživotnom izdrzavanju i druge poslove predviđene Zakonom. U krivičnoj oblasti opštinski sudovi su nadliježni za krivična djela za koje je prediviđena kao glavna novčana kazna, i za krivična djela za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina.

Okružni sudovi se formiraju za području dvije ili više opština.

Nadliježnost okruznih sudova u građanskoj oblasti je rješavanje po žalbama na odluke prvostepenih sudova, u prvom stepenu rjesavaju bračnih sporova, razvod i ponistaj braka, osporavanje i utvrđivanju očinstva, usvojenje djetata, priznavanje stranih presuda, pružanje međunarodne pravne pomoći drugim međunarodnim pravosudnim organima, a  iz krivične oblasti u prvom stepenu  nadliježan je da rjesava za krivična djela za koje je predviđena kazna iznad petgodina zatvora.

Privredni okružni sud je specijalizovan Sud, formiran za cijelo područje Kosova, sa sjedištem u Prištini, nadliježan je za privredne sporove između pravnih lica, sporove za zaštitu trgovačkih marki, patenata, za privredne delikte, i druge sporove predviđene Zakonom.  Vrhovni Sud je formiran za područje cijele teritorije Republike Kosova. Sjedište Vrhovnog Suda je u Prištini. Vrhovni Sud Kosova odlučuje o žalbama protiv presuda i odluka Sudova na teritoriji Kosova, odlučuje u trećem stepenu o redovnim pravnim lijekovima  protivu odluka i presuda Okružnih sudova i Privrednih sudova, odlučuje vanrednim pravnim sredstvima protivu odluka i presuda sudova, revizije, odlučuje o zakonitosti upravnih akata, daje uputstvava sudovima o sudskoj praski i obavlja druge sporove predviđene Zakonom.

Uredbom br. 2002/13 formirana je Posebna komora Vrhovnog Suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku povjereničku agenciju. Nadliježnost ove komore je: osporavanje odluka ili drugih postupaka Agencije, potraživanje agencije za finansijske gubitke, potraživanja koja uključuju priznanje prava svojine i interesa u vezi sa imovinom u vlasništvu ili pod kontrolom preduzeća koja su trenutno pod upravom Agencije i dr.

U 2009. godini Zakonom o ustavnom sudu Republike Kosova, formiran je Ustavni Sud Republike Kosova, koji je već počeo sa radom. Ustavni sud je konačna vlast u Republici Kosovo. Nadliježnost Ustavnog Suda je ocjena zakonitosti iustavnosti odnosno da li je neka odluka vlade, dekret predsjednika, Statut Opštine ili Zakon u skladu sa Ustavom.

Javna tužilaštva su pravosudni organi koji zauzimaju posebno mjesto u organizaciji pravosuđa. Javno tužilaštvo čini jedinstvenu organizaciju čija ovlašćenja vrše Državno tužilaštvo - na nivou Republike Kosova, Okruzno - na nivou okružnog suda, Opštinsko tužilastvo - za područje dvije ili više opštinskih sudova. Javno tuzilastvo se bavi krivičnim gonjenjem, vodi istražne radnje, pokreće krivične postupke, podiže optužnice i optužzne prijedloga, izjavljuje redovne i vanredne pravne lijekove, obavlja druge radnje predviđene Zakonom.

Posebnim Zakonom o specijalnom tužilaštvu formirano je specijalno tužzilaštvo čije je sjedište u Prištini, čija nadliježnost je krivično gonjene, istražne radnje, podizanje optuznice za teža krivična djela: organizovani krimanal, genocid, terorizam, zločini protivu čovječanstva  i dr. 

Zelim da istaknem da je u toku reforma i regorganizacija pravosuđa na Kosovu i to sve u skladu sa Evropskim standardima, pa se u vezi s ovim uskoro očekuje i donošenje novih Zakona o sudovima, Zakona o tužilastvu, Zakona o sudskom savjetu Kosova, o čemu možemo razgovarati nakon donošenja ovih Zakona.

Koji su vidovi saradnje sa kolegama iz drugih nacionalanosti?
 
Sa kolegama advokatima i sudijama drugih nacionalnosti saradnja je izuzetno dobra, korektna i profesionalna. Saradnja sa kolegama advokataima drugih nacionlanosti je bilateralna putem druženja i ponekad organizovanja raznih seminara u advokatskoj komori Kosova.
 
Da li su vam dostupni pisani materijali od strane kosovskog pravosuđa (pozivi, optužnice, zakoni i sl.) na bosanskom  jeziku?
 
Što se tiče ovog pitanja mogu reći da se materijali od strane pravosudnih organa, sudova i tužilastva dostavljaju i na bosamnskom jeziku.

Takođe zakoni i drugi propisi su nam dostupni, ali nažalost prevodi na bosankom  su često nejasani, nerazumljivi i nestručno urađeni.
 
Vaša poruka mladima koji žele da studiju pravne nauke.
 
Moja poruka mladima koji žele da studiraju pravo jer je tu ogromna perspektiva  u našem drustvu,  koja zahtjeva dosta teoretskog i praktičnog rada. Ali, uzimajmuci u obzir sadašnje uslove i mogućnosti korišćenja raznovrsne literature iz oblasti prava putem inerneta ove se prepreke mogu lakše savladati.

Priredila: Katedra Slobodnog Uma